ING121 Ingeniørfagleg innføringsemne for Brann og HMT

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet skal gi studenter innsikt i vitenskapsteori, studieteknikk, kommunikasjon, prosjektarbeid, programmering, kvalitetsbegrep og standardisering.

Emnet vil ha et spesielt fokus på brann som fenomen og de samfunnsmessige konsekvensene av branner. En innføring i de mest vanlige former for aktiv og passiv brannbeskyttelse, og betydning av ulykkesforebyggende arbeid og oppbyggingen av HMS systemer inngår i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om programmering. 
 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv. 
 • Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, organisering og gjennomføring.
 • Kandidaten kjenner de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk.
 • Kandidaten kan gjøre greie for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Kandidaten har kunnskap som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv og kjenner til FN mål for bærekraftig utvikling.
 • Kandidaten kan forklare grunnleggende forståelse for utvalgte fagelementer innen brann og HMS

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne utføre grunnleggende programmering i Matlab 
 • Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre. 
 • Kandidaten er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning, i forbindelse med prosjektarbeid.

 Generell kompetanse

 • Kandidaten skal kunne benytte dataverktøy til å kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger 
 • Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger. 
 • Kandidaten er kjent med hvordan man kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk, og kan samarbeide i gruppe 
 • Kandidaten er i stand til å organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.

Krav til forkunnskapar

ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Demonstrasjoner 
 • Gruppearbeid

Arbeidskrav

Arbeidskrav 3 stk:

 • Obligatorisk lab
 • Lab. rapport
 • Bestått 3 av 5 innleveringer i MATLAB

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Mappevurdering 100 %

Vurderingsmappe bestående av:

Semesteroppgave bestående av:

Grupperapport (50%) Individuell rapport (50%)

Vurdering: Gradert karakter A - E / F (stryk).

Fagleg overlapping

 • ING125 (1) - Ingeniørfaglig innføringsemne for maskin og marinfag - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING124 (1) - Ingeniørfaglig innføringsemne - Reduksjon: 7 studiepoeng
 • ING103 (1) - Ingeniørfaglig innføringsemne - Reduksjon: 7 studiepoeng