ING3058 Beredskapleiing og HMS-revisjon

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet er delt inn i to deler. Den første delen (Beredskapsledelse) gir en innføring i beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, mens den andre delen (HMS-revisjon) gir nødvendig innsikt til å foreta vurderinger av virksomheters systematiske HMS-arbeid.

Emnet er et valgemne og det gjøres forbehold om nok påmeldte for at emnet igangsettes.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har innsikt i aktuelle lover og forskrifter som gjelder i forbindelse med beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, samt ulike aktørers ansvarsforhold i forbindelse med beredskapsarbeid.
 • Kan gjøre rede for hvordan beredskapsorganisasjoner bør bygges opp og fungere.
 • Har god forståelse for prinsipper for ledelse under innsatser og håndtering av ulykker og kriser.
 • Har god innsikt i ulike metoder for å overvåke det systematiske HMS-arbeidet i virksomheter.
 • Har god innsikt i metodikken for revisjoner basert på standarden ISO 19011 (Retningslinjer for revisjon av styringssystemer).
 • Har god forståelse for systematikken i HMS-revisjoner, som inkluderer planlegging, åpningsmøte, intervjuer og befaringer, vurdering og tolkning av avvik og anmerkninger, avsluttende møte, og rapportering og oppfølging.

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan bruke risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsanalyse til å kartlegge, evaluere og dimensjonere beredskap for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.
 • Kan utarbeide beredskapsplaner.
 • Kan lede og håndtere ulykkes- og krisesituasjoner.
 • Kan foreta vurderinger av en virksomhets HMS-system.

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Viser forståelse for beredskapstenkning generelt, og planlegging og håndtering spesielt.
 • Kan reflektere over godheten (kvaliteten) på beredskapen for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.
 • Viser forståelse for systematisk overvåking av HMS-arbeid generelt, og vurdering av det systematiske HMS-arbeidet spesielt.
 • Kan reflektere over godheten (kvaliteten) på en virksomhets HMS-system.
 • Kan tilegne seg og anvende sentralt fagstoff relatert til beredskapsledelse og HMS-arbeid.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Teknisk sikkerhet i prosessindustrien; Systematisk HMS-arbeid.

Undervisnings- og læringsformer

I den første delen (Beredskapsledelse) er det tradisjonelle forelesninger kombinert med prosjektoppgave og praktisk beredskapsøvelse som går over 2 hele undervisningsdager (ulike modellbord- og spilløvelser).

Den andre delen (HMS-revisjon) veksles det mellom forelesninger og gruppearbeid med rollespill (utgangspunktet for gruppearbeidet er en casebedrift der det gjennomføres en revisjon med bruk av revisjonsmetodikken), samt etterfølgende prosjektoppgave.

Arbeidskrav

1)      Deltakelse på 2 hele undervisningsdager med praktisk beredskapsøvelse i Beredskapsledelse-delen.

2)      80 % tilstedeværelse på forelesningene og gruppearbeidet i HMS-revisjon-delen.

Vurderingsform

Del 1: Prosjekt i Beredskapsledelse, teller 30 % på endelig karakter.

Del 2: Prosjekt i HMS-revisjon, teller 30 % på endelig karakter.

Del 3: Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 40 % på endelig karakter.

Skriftlig eksamen vil bestå av de to delene, Beredskapsledelse og HMS-revisjon. Begge deler må være bestått, for at eksamen skal bestås.

 

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Alle delene må bestås.

Hjelpemiddel ved eksamen

Prosjekt: Alle

Skriftlig skoleeksamen: Ingen hjelpemidler tillatt.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • EVI1003 (1) - Beredskapsledelse - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3106EVU (1) - Beredskapsledelse - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3040 (1) - Beredskapsplanlegging og krisehåndtering - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING2017 (1) - Beredskapsplanlegging og krisehåndtering - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3045 (1) - Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3046 (1) - Beredskapsledelse og HMS-revisjon - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3057 (1) - Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid - Reduksjon: 4 studiepoeng