KJE108 Prosessovervaking og regulering

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet gir en generell innføring i digital teknikk og ulike prosessdatakommunikasjonssystemer, samt innføring i signalbehandling og datainnsamling ved hjelp av databaserte systemer.

Emnet gir også en innføring i de matematiske og tekniske prinsipper for prosessregulering.

 

Innhold

 • Sensorer for temperatur, trykk, gjennomstrømning og mengde måling.
 • Grunnleggende digitalteknikk. Logiske, sammensatte, sekvensielle kretser og registre.
 • Analog til digital og digital til analog kretser.
 • Adamview programmering og oppbygging av RS485 nettverk.
 • Ethernet, feltbusser, grensesnitt og modulering med spesiell vekt på Profibus.
 • Grunnleggende metoder for modellering av prosesser.
 • Bruk av Laplacetransformasjoner til løsning av differensiallikninger og utledning av likninger. for transportfunksjoner.
 • Kvalitative analyse av Laplacetransfomerte modeller.
 • Tilbakekoplete reguleringssystemer (P-, PI- og PID-regulatorer).
 • Stabilitetsanalyser av regulerte prosesser.

Læringsutbytte

 Ved fullført emne KJE108 Prosessovervåkning og regulering skal studentene kunne:

Kunnskaper

 • Ha grunnleggende kunnskaper om digitale systemer som AD/DA-omforming
 • Ha grunnleggendekunnskaper om prinsipper for bruk av datasystemer i kjemisk prosess industri.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om PC-baserte systemer for datainnsamling og signalbehandling.
 • Beskrive prinsippene for hvordan inngangsvariable i en prosess påvirker prosessen.
 • Beskrive hovedprinsippene for automatisk regulering av en prosess og bruk av proporsjonal-, proporsjonal-integral- og proporsjonal-integral-derivat-regulering av prosesser.

Ferdigheter

 • Vurdere ulike datasystemer i kjemiske prosesser.
 • Bruk av PC-baserte systemer for datainnsamling og signalbehandling.
 • Vurdere hvordan inngangsvariable i en prosess påvirker en prosess.
 • Vurdere prinsippene for automatisk regulering av en prosess og bruk av proporsjonal- , proporsjonal- integral- og proporsjonal-integral derivat-regulering av prosesser

Generell kompetanse

 • Bygge opp enkle I/O systemer for datainnsamling og styring.
 • Være kjent med viktige begreper og prinsipper innen automatisert styring av industrielle prosesser
 • Samarbeide i grupper med både praktisk og skriftlig arbeid.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Studiets andre år.

Undervisnings- og læringsformer

 Forelesninger. Praktiske laboratorieøvinger i grupper.

Arbeidskrav

3 laboratorieøvinger der skriftlig rapport fra alle laboratorieøvinger i et delemne må være godkjente for å avlegge skriftlige prøve i delemnet.

Alle laboratorieøvinger er obligatoriske.

Godkjenning av skriftlige rapporter fra laboratorieøvingene er gyldig i de 6 påfølgende semestrene.

Godkjenning av regneøvinger er gyldig i de 6 påfølgende semestrene. 

Vurderingsform

Deleksamener, med 2 skriftlige skoleeksamener.

En skoleeksamen etter avsluttet undervisning i emnet Prosessovervåking, 3 timer.

En skoleeksamen etter avsluttet undervisning i emnet Prosessregulering, 4 timer.

Begge eksamener må være beståtte for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått i et emne kan eksamen i emnet tas på nytt ved ny/utsatt eksamen. 

Karakteren fra deleksamen som er bestått beholdes.

Resultat fra evaluering av deleksamen i emne Prosessovervåking teller 40 % av sluttkarakteren mens resultat fra evaluering av deleksamen i Prosessregulering teller 60 %.

Tid og sted for eksamener blir opplyst på studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle kalkulatormodellar er tillate. Bruk av kalkulator

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • TOK010 (1) - Prosessovervåkning og regulering - Reduksjon: 10 studiepoeng