KJE111 Analyseteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Målet med emnet er at studenten skal tilegne seg kunnskaper om sentrale prosedyrer og rutiner som inngår i kjemiske vann- og miljøanalyser. Studenten skal utvikle en forståelse for viktigheten av kvalitetssikring og kvalitetskontroll for å sikre kvalitet i hvert trinn, fra prøvetaking via prøvebehandling til analyseresultat foreligger. Det vektlegges at studenten skal tilegne seg erfaringer og ferdigheter gjennom utførelse av et eksperimentelt prosjektarbeid. I tillegg vil det være fokus på hvordan ukjente organiske analytter kan identifiseres ved bruk av avansert analyseinstrumentering.

 

Innhold i emnet er

 • formulering av problemstilling, forsøksplanlegging og litteratursøk
 • prøvetaking, prøvetakingsteknikker for miljøprøver av fast stoff, gass og væske
 • prøvebehandling, teknikker for oppløsning av prøver, ekstraksjonsteknikker, oppkonsentrering og derivatisering av analytt
 • vurdering av usikkerheten i eksperimentelle målinger ved bruk av for eksempel ANOVA-enveis variansanalyse til identifisering av analytiske- og/eller systematiske feilkilder
 • metodevalidering og undersøking av metodevalideringsparametere som deteksjonsgrense, sensitivitet, linearitet, presisjon og nøyaktighet for en analytisk metode
 • kvalitetssikring og kvalitetskontroll der sistnevnte inkluderer bruk av kontrollkart til å følge en prosess over tid
 • ringtester for vurdering av kvaliteten til en metode, eller evnen et laboratorie har til å produsere nøyaktige analyser
 • statistisk etterbehandling av analysedata
 • presentasjon og tolking av resultater i rapport
 • spesielle teknikker som støybehandling av data, det vil si bearbeiding og separering av overlappende signaltopper
 • strukturoppklaring ved hjelp av UV-synlig spektroskopi, IR-spektroskopi, NMR-spektroskopi og massespektrometri

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE111 Analyseteknikk skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal kunne

 • gjøre rede for prinsipper og teknikker for prøvetaking og prøvebehandling av ulike typer prøver
 • beskrive grunnleggende begreper og prosedyrer innen kvalitetssikring og kvalitetskontroll
 • forklare hvordan overlappende topper kan bearbeides og separeres
 • beskrive hovedprinsipper og teknikker for strukturoppklaring

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid der de viktigste trinnene i den analytiske prosessen inngår
 • bestemme parametere innen metodevalidering og anvende metoder for kvalitetskontroll av målinger og resultater
 • utføre en strukturoppklaring fra utleverte spekter (UV-synlig, IR, 1H-NMR, 13C-NMR og MS)

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • reflektere over mulige feilkilder for å sikre de krav til nøyaktighet og kvalitet som kreves i analytisk arbeid
 • sammenligne de ulike spektroskopiske metodene og identifisere deres styrker og svakheter
 • ha innsikt i forskriftsmessig håndtering av kjemikalier på grunnlag av sikkerhetsdatablader og fra laboratorieerfaring

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

KJE100 Generell kjemi, KJE115 Statistikk og kjemometri, KJE103 Organisk kjemi og KJE120 Instrumentell analyse.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Tolkning av spekter. Oppgaveløsning. Praktisk prosjektarbeid i grupper. Gruppepresentasjoner av prosjektarbeid.

Arbeidskrav

Rapport fra prosjektarbeid må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Obligatorisk innlevering i spektroskopi må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent rapport fra prosjektarbeid og godkjent obligatorisk innlevering i spektroskopi er gyldig i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • TOK072 (1) - Miljø- og vannanalyser - Reduksjon: 10 studiepoeng