KJE113 Fysikk for kjemi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfelten fysikk. Emnet tar for seg det noe av det naturvitenskapelige fundamentet for kjemiingeniørutdanning. Emnet skal gi studenten grunnleggende forståelse om fysiske prinsipper.

Innhold

 • Mekanikk (Bevegelse, Newtons lover, energi)
 • Resistans, strøm, spenning, effekt, Ohms lov, Kirchhoffs lover.
 • Trykk i væsker, krefter på flater, kontinuitetsligningen, Bernoullis ligning.
 • Halvleder teknologi - dioder, transistorer, forsterkerkretser

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE113 Fysikk for kjemi skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Gjøre greie for grunnleggende prinsipper og begreper i mekanikk
 • Gjøre greie for grunnleggende prinsipper og begreper i fluidmekanikk
 • Gjøre greie for prinsipper, teorier og begreper knyttet til elektrisitetslære og disses relevans opp mot sitt eget fagfelt
 • Gjøre greie for prinsippene for halvledere

Ferdigheter

 • Anvende fysiske prinsipper innen mekanikk, fluidmekanikk, elektrisitetslære og halvleder teknologi innen eget fagfelt
 • Gjøre rede for grunnleggende fysiske fenomener og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger
 • Arbeide med grunnleggende elektriske kretser og beherske aktuelle metoder og verktøy
 • Ha et relevant begreps- og formelapparat
 • Arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

Generell kompetanse

 • Formidle fysiske tankemåter og metoder, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig.
 • Kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av relevant fagterminologi
 • Forstå og måle fysiske parametre

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 Forelesninger. Laboratoriearbeid.

Arbeidskrav

5 obligatoriske arbeider (laboratorieøvelser og skriftlige innleveringer) må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske øvinger er gyldig i 6 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator, Læreboken (University Physics, Pearson International).

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • FOA034 (1) - Fysikk for kjemi - Reduksjon: 10 studiepoeng