LU2-RLE1B215 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1b (5-10)

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

KRLE 1b gir historisk og aktuell kunnskap om religioner, livssyn og fagdidaktikk. KRLE 1b er delt i to fagområder der fagdidaktikk er en egen del. KRLE 1b gir kunnskaper og ferdigheter rettet mot KRLE undervisning på 5.-10.årstrinn.

KRLE 1b gir studentene nødvendig kultur- og religionskompetanse i møte med elever, hjem og i samarbeid med kollegaer. Emnet består av følgende fagområder:

 • Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, nyreligiøsitet og ikke-religiøse livssyn
 • Fagdidaktikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om religioner og livssyn: mangfold og ulike retninger, trosinnhold og oppfattinger, praksis, etikk og estetiske uttrykk, med særlig vekt på norske forhold
 • har kunnskap om hva religiøse seremonier og høytider har å si for unge
 • har kunnskap om sammenligninger mellom religiøse tradisjoner og sekulære livssyn
 • har kunnskap om humanisme som livssyn i historisk kontekst og som filosofisk perspektiv i ulike varianter i bryting med andre menneskesyn gjennom historien
 • har kunnskap om diskusjonene rundt kognitiv forvirring i møte med religiøst og annet kulturelt mangfold
 • har kunnskap om grunnskolefagets historie i hovedtrekk, begrunnelse, innhold og formål
 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter og vurderingsformer i faget i med tanke på de aktuelle trinna
 • har kunnskap om barns og unges gudsbegrep, religiøse forestillinger og opplevelser
 • har kunnskap om reglement for fritak på religiøst og livssynsmessig grunnlag

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere KRLE undervisning på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte med vekt på danningsperspektiv og de flerkulturelle utfordringene
 • kan sette seg inn i unges tanker og forestillinger om religiøse og filosofiske spørsmål og kan samtale med dem om dette
 • kan samtale med unge om forhold som oppstår i vanskeleie livssituasjoner
 • kan bruke sentrale arbeidsmåter med vekt på dialog, utforsking, sammenligning og kritisk og analytisk arbeid i undervisning og læring
 • kan samarbeide med andre lærere, elever og hjemmet om faget
 • kan gjennomføre tilpassa opplæring i KRLE, blant annet med tanke på elever med bakgrunn i ulik tro og ulike livssyn
 • kan legge til rette for utvikling av de grunnleggende ferdighetene i undervisninga
 • kan kombinere kravet om objektiv, kritisk og pluralistisk undervisning i KRLE med varierte, elevaktive og engasjerende arbeidsmåter
 • kan reflektere kritisk over innholdet i faget og over verdimålsettingene for faget og over forholdet mellom fag, undervisning og egen utvikling i yrkesutøvingen
 • kan bruke internett og digitale læremidler på en kritisk og pedagogisk måte i undervisninga

Generell kompetanse:

Studenten:

 • har yrkesetisk kompetanse og kan se dette i sammenheng med religiøse og livssynsmessige tradisjoner
 • kan legge til rette for samarbeid mellom hjemmet, skolen og lokalmiljøet
 • har forståelse for rollen som verdiformidler i et flerkulturelt samfunn 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper.

Arbeidskrav

 • ha fått godkjent 1 kunnskapsprøve innen fastsatt frist
 • ha fått godkjent 3 skriftlige innleveringer på 1500 ord innen fastsatt frist
 • 80% deltagelse på undervisning som er markert som obligatorisk i semesterplan

Vurderingsform

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LU2-RLE130 (1) - Religion, livssyn og etikk 1, 5-10. - Reduksjon: 15 studiepoeng