MAS206 Supply Chain Management

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Supply Chain Management fokuserer på effektiv samhandling mellom de ulike aktørene i forsyningskjeder der den den sentrale målsettingen er å tilfredsstille sluttkundenes servicekrav, samtidig som forsyningskjedenes samlede fortjeneste maksimeres. Det vil i kurset bli presentert en del sentral teori innen fagområdet. De teoretiske kunnskapene herfra, samt fra tidligere logistikkfag, skal videre "praktiseres" gjennom arbeid med en gruppebasert semesteroppgave. Kursets overordnede målsetning er å gi studentene kunnskaper om- og forståelse for nødvendigheten av helhetstenkning og effektiv samhandling mellom aktørene i forsyningskjeden.

 • Forsyningskjedens elementer, drivkrefter og suksesskriterier
 • Forsyningskjededesign
 • Planlegging og koordinering av driften i forsyningskjeder
 • Håndtering av usikkerhet og styring av skalafordeler
 • Tverrfunksjonelle emner knyttet til sourcing, prising, IKT og bærekraftighet

Læringsutbytte

Studentene skal etter å ha gjennomført og bestått dette kurset ha tilegnet seg:

Kunnskaper om

 • utfordringer knyttet til styring av forsyningskjeder
 • nødvendigheten av helhetstenking og god flyt i forsyningskjeden
 • viktigheten av informasjonsdeling og samhandling mellom kjedeaktørene
 • lean forsyningskjedeledelse

Ferdigheter til

 • praktisk anvendelse av teorier og modeller for planlegging og analyse av forsyningskjeder
 • å kunne benytte relevante analyseteknikker innen forsyningskjedestyring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid og prosjektoppgave

Arbeidskrav

Ett gruppebasert arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges

Vurderingsform

Muntlig eksamen (75%) og gruppevis prosjektoppgave  (25%)

Karakterskala: A-E/F (stryk). Begge delene må bestås for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØAL115 (1) - Supply Chain Management - Reduksjon: 7,5 studiepoeng