MGUPØ401 Profesjonsemne 4

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Profesjonsundervisninga i GLU 5-10 består av eitt emne som skal dekke ulike fagovergripande tema pr. studieår. Denne emneplanen omhandlar profesjonsundervisninga i 4. studieår.

Fagovergripande tema 4. studieår:

  • Psykososialt læringsmiljø
  • Vold og overgrep

Læringsutbytte

Om fagovergripende tema henta frå studieprogramplanen:

Psykososialt læringsmiljø
Utdanninga skal sikre at studenten får den ferdigheita, kunnskapen og kompetansen som ein lærar må ha for å skape eit trygt psykososialt læringsmiljø og førebygge og handtere krenkingar, mobbing, trakassering og diskriminering. Utdanninga må gi studenten kunnskap og kompetanse til å møte ulike likestillingsutfordringar i skulen. Studenten skal kunne utøve eit normkritisk perspektiv og ha auge for elevane si psykiske helse og psykososiale risikofaktorar i skulekvardagen. På bakgrunn av faglege vurderingar skal studenten raskt kunne setje i verk nødvendige tiltak og kunne etablere samarbeid med relevante faginstansar. Psykososialt læringsmiljø kan sjåast i samanheng med tema i plan for praksis 2. studieår "Læraren i møte med elevmangfald" og "Tilpassa opplæring" i PEL 2. studieår.

Vold og overgrep
Utdanninga skal sikre at studenten har kunnskap om barn i vanskelege livssituasjonar inkludert vald og seksuelle overgrep mot barn. Studenten skal ha kunnskap om og kunne identifisere teikn på vald eller seksuelle overgrep og kjenne til korleis nødvendige tiltak skal setjast i verk. Tema skal også koplast til praksis.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga skjer klassevis, digitalt og i større grupper.

Arbeidskrav

80% frammøte til undervisninga.

Vurderingsform

Det er ingen vurdering i emnet.