MOE220 Instrumentering og datanett

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Studentene skal få kunnskaper om de fysikalske grunnlagene for måling og signalrepresentasjon, samt oppbygging og virkemåte av utstyr for måling og signalbehandling i forbindelse med automatiseringsteknikk og tilstandsovervåkning. Emnet omhandler også en innføring i hvordan datanett inngår i ulike tekniske og industrielle systemer.

Kandidatene får kunnskap om deteksjon av grunnleggende og sammensatte tilstandsstørrelser, oppbyggingen av en reguleringssløyfer og instrumenteringens rolle i slike sløyfer. Videre omhandler kurset nøyaktighet og pålitelighet, signaloverføring og signalbehandling, teknisk sikkerhet, systemrespons og om prosesskontrollere. I tillegg til generell kunnskap om datanett gis det spesiell kunnskap om TCP/IP, intelligente transmittere og feltbusser.

 

Innhold

 • Instrumenteringselementer: Posisjon, hastighet, trykk, strømning, nivå, temperatur
 • Sensorvalg, prosessering, transmisjon og presentasjon
 • Instrumenteringseksempler, kontrollsystemer, prosesskontrollere
 • Korreksjonselementer
 • Systemmodeller, transferfunksjoner
 • Systemrespons, frekvensrespons
 • Kommunikasjonsprinsipper og begreper
 • Standardisering og OSI-modellen
 • Kobberkabel, fiberoptikk og trådløs kommunikasjon
 • Oversikt, Industrielle datanett. RS232, RS485
 • Ethernet, TCP/IP og industrielle Ethernet
 • Modbus, Profibus og HART

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om deteksjon av grunnleggende og sammensatte tilstandsstørrelser. Kandidaten kjenner den generelle oppbyggingen av en reguleringssløyfe og instrumenteringens rolle i slike sløyfer. Kandidaten har kunnskaper om nøyaktighet og pålitelighet, signaloverføring og signalbehandling, teknisk sikkerhet, systemrespons og prosesskontrollere. Kandidaten har generell kunnskap om datanett og spesiell kunnskap om TCP/IP, intelligente transmittere og feltbusser.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Vurdere ulike måleinstrumenters hensiktsmessighet, nøyaktighet og pålitelighet
 • Vurdere hensiktsmessigheten til ulike industrielle datanett
 • Sette opp et TCP/IP basert nettverk

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Bruke relevante verktøy for igangsetting og feilsøking på moderne instrumenteringssystemer

Krav til forkunnskapar

Studierett på masterprogrammet i energi med temaene termiske maskiner eller elkraftteknikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid og laboratorieoppgaver

Arbeidskrav

1) Obligatoriske regneøvinger og laboratorieøvinger.

2) Prosjektoppgave med selvvalgt fordypning.

Oppgaven skal gå i dybden på et teknologisk problem hvor valg av instrumenttype og øvrig måleutrustning er sentral. Typisk emne for fordypning er måleutstyr til bruk i tilstandsovervåkning eller typegodkjenning av en termisk maskin/et elektrisk kraftanlegg.

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler;

1) Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 70%

2) Lab.rapport, teller 30%

Tid og sted for skriftlig eksamen blir opplyst på Studentweb

 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

 

Ved ny/utsatt eksamen kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Fem sider med håndskrevne notater samt kalkulator

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • MAS128 (1) - Instrumentering og kontrollsystem - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ELE109 (1) - Instrumentering og datanett - Reduksjon: 10 studiepoeng