Forkurs i matematikk for opptak til lærarutdanning

Opptakskrava til grunnskulelærar- og lektorutdanning er endra, slik at du må ha minimum 35 skulepoeng og eit karaktergjennomsnitt på minst 3 i norsk og 4 i matematikk. I matematikk er det gjennomsnittskarakteren for fellesfaget 1P/1T + 2P/2T frå vidaregåande skule (224 timar), som må vere minimum 4. Du dekker også karakterkravet i matematikk dersom du har minimum karakteren 2 i eit av følgjande programfag: S1, S2, R1 eller R2 (140 timar). 

Dersom gjennomsnittskarakteren din i matematikk ligg mellom 3 og 4, kan du melde deg på forkurs og søke om betinga opptak. Du finn meir informasjon og lenke til påmelding på Samordna opptak sine nettsider.

Forkurs i matematikk ved HVL

Sommarkurs ved HVL i 2018:

  • 2. juli: Forkurset startar opp
  • 30. juli: Avsluttande prøve
  • 6. august: Offentleggjering av sensur
  • 23. august: Utsatt prøve

Alle høgskular som tilbyr lærarutdanning er forplikta til å halde forkurs i matematikk for opptak til lærarutdanninga. Du kan sjølv velje kva for ein institusjon du vil ta kurset ved, uavhengig om det er her du har søkt deg inn. HVL tilbyr forkurs i Sogndal, Bergen og på Stord. Du må ta prøven på den campusen du vel å ta forkurset ved.

Det er Metis privatistskole Bergen som er ansvarleg for undervisninga i forkurset ved HVL. Oppstartsdato er 2. juli. 

Campus Bergen, Sogndal og Stord

I Bergen vil kurset gå på dagtid i lokala våre på Kronstad (E121, E122 og E123) frå måndag til fredag i fire veker. Klokka 09.15–11.15 er det undervisning og gjennomgang av fagstoff. Klokka 12.15–14.15 er det arbeid med oppgåver med rettleiing frå faglærar. Meir om forkurset i Bergen

Sogndal tilbyr vi ei nettbasert løysing. Det vil vere felles forelesningar for studentane i Bergen, Sogndal og på Stord, og viss du har meldt deg på i Sogndal vil du følgje undervisninga via streaming. Du vil få tilgang til rettleiing frå faglærar via nett under arbeid med oppgåver.
For studentar som skal ta prøven i Sogndal: Kandidatane skal bruke dei stasjonære PC-ane i eksamenslokalet og ikkje eigne PC-ar. Lagre lovlige hjelpemiddel for del 2 på ein minnepinne som takast med til prøven. Det som skal skrivast ut, lagrast på minnepinne og leverast til vakt for utskriving. Eksamenslokale i Sogndal er Fossbygget, 2. et., rom 208.

På Stord tilbyr vi oppfølging med lærar i klasserommet 4–6 timar kvar dag. Det vil vere felles forelesningar for studentane i Bergen, Sogndal og på Stord, og viss du har meldt deg på til Stord, vil du følgje undervisninga via streaming. Etter fellesforelesningane kan du jobbe med oppgåver saman med lærar og medelevar i klasserommet (UND140 og UND142). Det blir mogeleg å ta del i kartlegging med tanke på korleis du ligg an.

Alle studentar vil få tilgang til nettressursar i matematikk 1P og 2P, og få grundig opplæring i GeoGebra, eit digitalt verktøy som skal brukast på den nasjonale prøven. GeoGebra er gratis, men du må ha berbar Pc/Mac til undervisninga. I starten av kurset og underveis vil Metis gjennomføre digitale kartleggingsprøvar for at du skal vite kva kompetansemål du beherskar og kva du må jobbe meir med.

Søknadsprosedyre, påmelding og opptak

Alle søkjarar til grunnskulelærar- eller lektorutdanning som fyller kravet kan ta forkurset i matematikk. Opptakskravet til kurset er at du har gjennomsnittskarakter i matematikk mellom 3 og 4, og elles fyller opptakskrava til lærarutdanninga. Berre søkjarar til grunnskulelærar- eller lektorutdanning kan melde seg på.

Du kan søke om studieplass ved grunnskulelærarutdanninga via Samordna opptak i perioden 1. februar–15. april.

Dersom du har lærarutdanning som eit alternativ i søknaden din på Samordna opptak, vil du få informasjon frå Samordna opptak om korleis du melder deg på kurset.

Dersom du fyller opptakskrava til grunnskulelærarutdanning, men har gjennomsnittskarakter i matematikk mellom 3 og 4, kan du få tilbod om betinga opptak til lærarutdanninga. Du må då bestå forkurset for å kunne begynne på utdanninga.

Fordi forkurset begynner allereie før hovuddopptaket ca 20. juli, vil du ikkje vite om du har fått betinga opptak før du er godt i gong med forkurset. Dersom du får tilbod om ønska studieplass i hovudopptaket, må du passe på å takke «ja» til dette.

Resultatet av forkurset tel ikkje med i rangeringa av søknaden, og gir ikkje uttelling dersom du søker andre studium.

Prøven blir gjennomført på campus 30. juli. Ver merksam på at du må ta prøven på den campusen du har meldt deg på.

Dersom du består forkurset og har fått betinga studieplass ved HVL, vil du kunne begynne på lærarutdanninga når undervisninga startar opp i august.

Støtte frå Lånekassen

Forkurset er gratis og gir rett til støtte frå Lånekassen.