Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn i Bergen

Som lærar for 1.–7. trinn møter du unge og nysgjerrige elever, og du får vere med å opne ei ny verd med kunnskap for dei. Grunnskulelærarar har eit meiningsfullt og spennande yrke, med ein variert kvardag.

Du får hjelpe elevane med å knekke lesekoden, og blir spesialist i begynnaropplæring. Utdanninga fokuserer også på kontaktlærarrolla. Du lærer å skape gode klassemiljø, og om korleis du kan sjå, møte og motivere den enkelte elev.  

Oppbygging av studiet

1. studieår

2. studieår 

  • Du held fram med fag 1, i tillegg til PEL, norsk og matematikk. 

3. studieår 

  • I haustsemesteret vel du eit nytt valfag. Du kan velje mellom undervisningsfag, skulerelevante fag, profesjonsretta pedagogikk eller spesialpedagogikk.
  • I vårsemesteret vel du å fordjupe deg i enten norsk, matematikk eller fag 1. 

4. studieår 

  • Du har PEL og masterfaget du har valt. Som masterfag kan du velje eit undervisningsfag, profesjonsretta pedagogikk eller spesialpedagogikk.  

5. studieår 

  • Du held fram med PEL og skriv masteroppgåve. 

Sjå studieprogramplanen for meir om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.

Undervisningsmåtar

Du lærer gjennom forelesingar, gruppearbeid, rollespel, bruk av case og andre metodar. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrande, og både munnlege og skriftlege. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet. 

Retningslinjer for føring av fråvær 

Praksis

Du har praksis i alle fem studieåra, til saman 115 dagar. 

Utveksling

I 5. semester er det mogeleg å reise på utveksling i skulerelevante fag. Praksisen i dette semesteret vert avvikla enten før eller etter utveksling. HVL har ei rekke utvekslingsavtalarsom kan nyttast i 5. semester. 

I 6. semester er det mogeleg å reise på utveksling i fag 1, 2, 3 eller 4. Dette semesteret er det både praksis og ei FoU-oppgåve inkludert i semesterplanen. Fagmiljøa er i gang med å kvalitetssikre gode utvekslingsavtalar der det er mogeleg å ta praksis og skrive ei FoU-oppgåve.Meir informasjon om kor ein kan reise i 6. semester på dei ulike faga kjem.

Kva kan du jobbe med?

  • Utdanninga kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 1.–7. trinn. 
  • Du finn også lærarar i mange andre yrke, som vaksenopplæring, skuleadministrasjon, i frivillige organisasjonar, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.