Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn på Stord

Som lærar for 5.-10. trinn vidareutviklar du elevane sine grunnleggande ferdigheiter og legg til rette for læring hos barn og unge. I tillegg til å vere kunnskapsrik med god fagleg tyngde skal du også vere ein god rollemodell og motivator. Som grunnskulelærar får du eit variert, meiningsfullt og spennande yrke.

Den femårige masterutdanninga er ei integrert, forskingsbasert og praksisnær utdanning.

Obligatorisk fag er pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg vel du tre fag (matematikk, norsk, kunst og handverk, musikk, kroppsøving, naturfag, engelsk, samfunnsfag, KRLE, mat og helse, spesialpedagogikk eller profesjonsretta pedagogikk).

Aktuelle masterfag på campus Stord kan vere: matematikk, norsk, musikk, kunst og handverk eller profesjonsretta pedagogikk.

Oppbygging av studiet

Studieprogramplan

1. studieår

Du har faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Du vel i tillegg to fag:

Første studieveka får du meir informasjon om fag og fagval.

2. studieår

Du har PEL, fag 1 og fag 2.

3. studieår

  • Haustsemesteret: Her vel du eit nytt fag – fag 3. Du kan velje mellom kunst og handverk, musikk, mat og helse, kroppsøving, KRLE, spesialpedagogikk eller profesjonsretta pedagogikk. Det kan bli endringar i tilbodet.
  • Vårsemesteret: Her tar du del to av fag 1 (matematikk, norsk musikk eller kunst og handverk). 

4. studieår

Du held fram med PEL. I tillegg vel du masterfaget ditt (matematikk, norsk, musikk eller kunst og handverk).

5. studieår

Du har PEL og skriv masteroppgåve.

Studiet har krav om politiattest

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, gruppearbeid, rollespel, case med meir. Arbeidsformene er praktiske, varierte, utfordrande, munnlege og skriftlege. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Retningslinjer for føring av fråvær

Praksis

Du har praksis i alle fem studieåra, til saman 115 dagar.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet som ein del av utdanninga. 

Kor kan du jobbe?

Lærar og kontaktlærar i 5.-10. trinn i grunnskulen.