Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn på Stord

Som lærer for 5.-10. trinn videreutvikler du elevenes grunnleggende ferdigheter, og legger til rette for læring hos barn og unge. Grunnskolelærere har et meningsfullt og spennende yrke med en variert hverdag!

Oppbygging av utdanningen på Stord for kull 2020

1. studieår 

Du har pedagogikk og elevkunnskap. Du velger i tillegg fag 1 og fag 2. Som fag 1 kan du for studieåret 2020 velge mellom samfunnsfag, kunst og håndverk eller kroppsøving. Dette faget skal du fortsette med i vårsemesteret i tredje studieår. Som fag 2 velger du enten norsk eller matematikk. 

2. studieår 

  • Du fortsetter med PEL, fag 1 og fag 2.

3. studieår 

  • I høstsemesteret velger du et nytt valgfag. Du kan velge mellom naturfag, musikk eller spesialpedagogikk som fag tilbudt på campus.
  • I tillegg kan du velge profesjonsrettet pedagogikk, KRLE, mat og helse, utdanning og bærekraft eller utdanningsvalg gjennom Vestlandsklasser. Dette er et studietilbud som foregår delvis på nett og delvis gjennom samlinger på campus.
  • I vårsemesteret fortsetter du med fordypning i fag 1.

4. studieår

  • Du har PEL og masterfaget du har valgt. 
  • På campus Stord planlegger vi å tilby undervisningsfagene norsk, matematikk og samfunnsfag på masternivå.
  • I tillegg tilbyr vi Vestlandsklasser i kunst og håndverk, profesjonsrettet pedagogikk og spesialpedagogikk. 

5. studieår 

  • Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave.

Generell informasjon

Studietilbudet Vestlandsklasser er under utvikling og det vil kunne komme endringer i hvilke fag som tilbys som fag på campus/Vestlandsklasser.

Vær oppmerksom på at alle fagtilbud utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere.

I noen tilfeller kan det være begrensninger i antall plasser i et fag. Tildeling av plassene vil da bli basert på dine tidligere karakterer i grunnskolelærerutdanningen. 

Se studieprogramplanen for mer om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.

Undervisningsmåter 

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

Praksis 

Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager. 

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i 3., 5. og 6. semester.

I 3. semester kan du reise på utveksling i andre del av fag 2. Per nå er det utviklet utvekslingstilbud i fag 2 for engelsk (York) og matematikk (København). Her vil det komme tilbud i flere fag etter hvert.

I 5. semester er det mulig å reise på utveksling i skolerelevante fag. Praksisen i dette semesteret blir avviklet enten før eller etter utveksling. 

I 6. semester kan du reise på utveksling i fag 1 eller 3. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene har kvalitetssikret gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. 

Mer informasjon om utveksling finner du her.