Innovasjon og entreprenørskap

Master

Ønskjer du å bidra til innovasjon i bedrifter og fornying av næringsliv? Er du oppteken av berekraft, grønt skifte og nye teknologiske løysingar? Eller ønskjer du kanskje å utvikle di eiga verksemd?

Masterprogrammet i innovasjon og entreprenørskap gir deg teoretisk og analytisk innsikt i korleis du kan bidra til teknologiutvikling, entreprenørskap, bedriftsutvikling og det grøne skiftet.

Tverrfagleg samarbeid, praksisutplasseringar og konkrete caseoppgåver gir deg innsikt i korleis teoriar og metodar som du har lært i utdanninga er relevante for å jobbe med for eksempel, grøn teknologi, innovasjonsleiing eller bedriftsutvikling. Du lærer å forstå, forbetre og endre teknologi, bedrifter og næringsliv, både teoretisk, analytisk og praktisk.

Er du student med eigen forretningsidé? På masterstudiet i Innovasjon og entreprenørskap kan du videreutvikle ideen din både i og utanfor klasserommet. Studiet har to praksisemne kor du kan arbeide med sentrale utfordringar med eigen ide, tett følgd opp av kompetente rettleiarar og med hjelp av medstudentar. I tillegg legger vi til rette for at du kan skrive masteroppgåva di relatert til forretningsideen. Utanfor klasserommet tilbyr HVL Skape rettleiing og oppfølging av studentgründarar, og koplar deg til nettverk og ressurspersonar.

Programmet er ope for studentar med ingeniør- eller realfagleg utdanning.

Ønskjer du å studere innovasjon og entreprenørskap, men har ikkje høve på grunn av jobb? No kan du ta denne mastergraden også på deltid over 4 år.

Undervisningsmåtar

Undervisninga i masterprogrammet vekslar mellom førelesingar, gruppeoppgåver, gjesteførelesingar, individuelle innleveringar, refleksjon, presentasjonar, teamarbeid og rettleiing.

I studieprogrammet er det tett kopling mellom teori og praksis. I 2. semester inngår ein periode med utplassering i bedrift, medan du i 3. semester skal arbeide med innovasjonsprosjekt i team. Fagmiljøet har eit tett samarbeid med regionale næringsklynger, teknologioverføringsselskap (VIS), inkubatorar, etablerte bedrifter/organisasjonar, Connect Vest og Makerspace i praksisemna.

I studiet inngår eitt valfag innan teknologi/realfag som bygger på fagområdet ditt frå bachelorgraden.

I det siste semesteret skriv du masteroppgåva. Du vel problemstilling i masteroppgåva innanfor tema som blir undervist i studieprogrammet.

Utveksling

I andre semester kan du velje eit utanlandsopphald i Houston, gjennom Gründerskolen eller Sør Afrika, Stellenbosch og Pretoria Universitet.

Kor kan du reise?