Matematikk 1 | 5.-10. trinn | samlingsbasert

Etter- og vidareutdanning

Matematikk 1 5.-10. trinn er et 30 studiepoengs kurs for lærere knyttet til undervisning og læring i matematikk rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen.

Hvem passer utdanningen for?

Matematikk 1 er fortrinnsvis beregnet for deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men har færre enn 30 studiepoeng i faget. Kurset er også relevant for deg som ønsker en oppdatering av kunnskaper i Matematikk 1 fra tidligere utdanning.   

Hva lærer du?

Studiet er erfaringsbasert og forskningsbasert. Vi vil arbeide med matematikklæring i tråd med gjeldende læreplan Kunnskapsløftet 2020, hvor det legges vekt på kreative, engasjerende og utforskende læringsaktiviteter samt meningsfulle matematiske samtaler med og mellom elever.  

Du skal lære om varierte undervisningsformer, språk og kommunikasjon i matematikkfaget, bruk av læremiddel og verktøy, læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget og videreutvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse. Fagdidaktiske refleksjoner knyttes til de matematiske temaene tall og tallforståelse, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning, og du vil få mulighet til å oppdatere og videreutvikle egne matematikkunnskaper gjennom å selv arbeide utforskende med matematikk.   

Videreutdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratets (Udir) satsning Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere.

Samlingsbasert

Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger på 2 dager i hvert semester. Samlingene finner sted i Bergen. Arbeidsformene vil veksle mellom forelesninger, studentaktive arbeidsformer, seminar, veiledning, nettdiskusjoner, muntlige framlegg og skriftlig arbeid. 

Vi vil se på matematikk som en skapende prosess og søker å stimulere matematisk og didaktisk kreativitet gjennom utforskende tilnærminger. Dine egne undervisningserfaringer og refleksjoner vil være et viktig bidrag. 

 

 

Arbeidskrav

Du skal levere inn tre arbeidskrav per semester. Ett av arbeidskravene per semester er et større didaktisk utviklingsarbeid knyttet til egen praksis. Begge emnene avsluttes med en muntlig eksamen.   

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».