Nautikk | y-veg

Bachelor

Har du fagbrev som matros eller fiskar, og ønskjer å bli dekksoffiser? Med bachelor i nautikk Y-veg fortel du næringa at du har hatt praksis i forkant av studiet, og at du etter fullført studium er svært godt rusta for den jobben du skal gjere.

Nautikkutdanninga på campus Haugesund er ei praksisnær leiarutdanning som er solid forankra i eit av dei sterkaste maritime områda i Noreg. Vi har eit tett samarbeid med den lokale næringa og våre ferdigutdanna studentar er dei første som blir vurdert for kadettjobbar i desse reiarlaga.

Du lærer å:

  • planlegge og gjennomføre ein seglas i ulike farvatn, og bruke ulike instrument og system knytt til dette
  • administrere og leie mannskapet om bord
  • utføre oppgåver om bord på ein trygg måte for mannskapet, skipet og omgjevnadane
  • sikre trygg lasting, transport og lossing av last
  • planlegge og vurdere risiko

Korleis er undervisninga?

Du skal være godt rusta for yrkeslivet som møter deg etter studiane. Derfor er vi oppteken av at du får innblikk i arbeidslivet gjennom heile utdanninga.

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, praktiske øvingar, oppgåveløysing, gruppearbeid og bedriftsbesøk. Ein viktig del av utdanninga er simulatorøvingar. Vi har eit toppmoderne simulatorsenter ved campus Haugesund der du kan omsetje teori til praksis og samstundes bli kjend med utstyret du skal bruke i jobben.

Du har forelesarar med god kjennskap til bransjen, og fleire seglar framleis som dekksoffiserar. Slik sikrar vi at dei teoretiske perspektiva står i samanheng med verkelegheita.

I nokre emne er undervisningsspråket engelsk. Dette gir deg eit godt språkleg grunnlag for framtidig jobb i ein internasjonal bransje, der engelsk er arbeidsspråk i mange samanhengar.

Praksis

I 5. semester har du mogelegheit til å reise ut i praksis hos eit av reiarlaga HVL samarbeider med.

Bli kjend med våre tidlegare studentane Vebjørn Bull Pettersen og Karl-Henrik Nilsen som fortel kvifor dei valde praksis og korleis dei opplevde tida ute på sjøen.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet.

Kor kan du reise?

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i nautikk kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.