Programutvikling

Master

Vil du arbeide med utvikling av komplekse datasystem og programvare? Master i programvareutvikling gir deg spisskompetanse i avansert datateknologi.

Dette studieprogrammet er ein fellesgrad med Universitetet i Bergen (UiB), og vil gi deg eit solid vitskapeleg grunnlag og praktiske kunnskapar innan programutvikling. Studiet legg vekt på å gje studentane ferdigheiter innanfor moderne systemutviklingsmetodar og teknologi, og korleis desse kan anvendast innanfor ulike domene. 

Masterprogrammet eignar seg særleg godt for deg som har dataingeniørutdanning eller ein bachelorgrad innan eit fagområde som informatikk eller informasjonsteknologi.

Programutvikling bruker idear og teknikkar frå informatikken til å løyse problem og utfordringar vi står overfor i verda i dag. Programutviklarar tar for seg område som:

 • optimal yting i skya  
 • behandling av vitskaplege bildedata (t.d. frå medisinske eller geologiske instrument) i sanntid 
 • utviklinga i programmeringsspråka over tid 
 • optimalisering av digitale ressursar som fleirlagskart for best yting 
 • visualisering av fleirdimensjonale data for å gjere dei enklare å arbeide med og skjøne 
 • utvikling av sikre databehandlingssystem som òg er etiske 

Programmet dekker to studieår (fire semester) og startar vanlegvis på hausten, sjølv om du kanskje kan starte på våren. Graden er på 120 studiepoeng (sp): Emne som i alt er på enten 60 eller 90 sp, og ei masteroppgåve som er på enten 60 eller 30 sp.

Tilrådd studieplan 60 studiepoengs masteroppgåve: 

 • 1. semester: DAT250 Avanserte programvareteknologiar (10 sp), valfag (20 sp) 
 • 2. semester: INF222 Programmeringsspråk (10 sp), DAT251 Moderne systemutviklingsmetodar (10 sp), valfag (10 sp) 
 • 3. og 4. semester: DAT300 Masteroppgave (60 sp)

Tilrådd studieplan 30 studiepoengs masteroppgåve: 

 • 1. semester: DAT250 Avanserte programvareteknologiar (10 sp), INF234 Avanserte algoritmer (10 sp), valfag (10 sp) 
 • 2. semester: INF222 Programmeringsspråk (10 sp), DAT251 Moderne systemutviklingsmetodar (10 sp), valfag (10 sp) 
 • 3. semester: 30 studiepoeng med valgfag
 • 4. semester: DAT301 Masteroppgave (30 sp)

Valfag må veljast i samråd med rettleiaren din. Alternativ kan vere INF210, INF223, INF225, INF226, INF329, INF234 eller matematikkemne ved UiB, eller DAT355, DAT254, DAT259 eller andre emne ved HVL. 

Ved HVL kan du velje oppgåver knytt til forskingsgrupper for datagrafikk, modellbasert programutvikling, grid computing, datavitskap, datasikkerheit og helseinformatikk. Med utgangspunkt i desse gruppene blir det gitt undervisning i valemne innan disse fagområda, i tillegg til at rettleiarar også kan legge opp spesialpensum som er direkte relatert til masteroppgåva.

Kva lærer du? 

Du vil fullføre studieprogrammet med brei kunnskap om moderne programutviklingspraksis og om det delområdet du har skrive masteroppgåve. Du kan:

 • utvikle, bygge og teste ganske store informasjonssystem 
 • forstå dei teoretiske, praktiske og etiske problemstillingane innanfor programutvikling og vitskapeleg forsking 
 • bruke kunnskapen på ulike område (t.d. byggeteknikk eller medisinsk bildebehandling) 
 • innovere og vidareutvikle programutviklingsfeltet

Studiekvardag 

Du vil oppleve at Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag er vennleg og imøtekomande, med mange internasjonale studentar og tilsette. Som masterstudent får du ditt eige skrivebord ved instituttet. 

Masterprogrammet i programutvikling blir undervist som ein kombinasjon av PC-laboratoriearbeid, seminargrupper og førelesinger. Emna har vanlegvis førelesingar og grupper som basis, om lag 6 timar per veke. Sjølv om det berre er obligatorisk å delta i laboratoriearbeid, rår vi deg til å vere med på alle læringsaktivitetane for å få mest mogleg ut av studieprogrammet. Undervisninga i emnet er vanlegvis på engelsk, med mindre alle studentane snakkar godt nok norsk.

I det første semesteret finn du rettleiaren din og møter forskingsgruppa di. Det andre året av emnet vil du bruke til å planlegge, gjennomføre og skrive masteroppgåva di.

Kor kan du reise?