Sosialvitenskap | fleksibel

Har du fullført en videreutdanning på minimum 30 studiepoeng og ønsker å ta en mastergrad?

Hvorfor velge sosialvitenskap fleksibel modell?

I tråd med satsningen på livslang lærling og fleksible utdanninger tilbyr vi muligheten til å integrere tidligere videreutdanninger av minimums 30 studiepoengs omfang i master i sosialvitenskap.

Studiet bygger på en bred samfunnsvitenskapelig tradisjon forankret i sosialt arbeid og sosiologi og drar veksler på pedagogikk, psykologi, helsefag og juss.    

Godkjente videreutdanninger:

Aktiv omsorg, rusproblematikk og rusarbeid, vurdering av barnets beste, emner fra Master i Familieterapi og relasjonelt arbeid, demens og alderspsykiatri, e-helse, psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning.

Andre videreutdanninger kan vurderes som relevant etter faglig vurdering ved behandling av søknad om innpass. 

Organisering av studiet

Med fleksibel studiemodell i sosialvitenskap får du full studieprogresjon 1. og 4. semester og halv studieprogresjon 2. og 3 semester. Det er også mulig å ta utvalgte emner som enkeltemner. 

Du følger de tre fellesemnene som er obligatoriske for alle studieretningene: 

  • MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering  
  • MASO510 Deltakelse og medborgerskap 
  • MAMET1SO Vitskapsteori, etikk og metode 

I tillegg kan du velge om du vil ta et valgfritt emne (MASM540 Innovasjon og fagutvikling) og skrive masteroppgave på 30 studiepoeng, eller om du vil skrive masteroppgave på 45 studiepoeng. 

Undervisningsformer

Det er lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger og dialogseminar, blir det organisert artikkel- og oppgaveseminar, veiledning, samt studentaktive seminar med gruppearbeid, framlegg, tilbakemeldinger til medstudenter og diskusjoner. 

Undervisningen blir gjennomført i en kombinasjon av samlinger på campus og på digitale flater. I noen emner skal dere arbeide med kritisk refleksjon, skriving av individuelt refleksjonsnotat og ulike andre oppgaver med veiledning. I andre emner inngår ferdighetstrening i grupper og ekskursjoner som en del undervisningen.

Prosjektpraksis i samarbeid med praksisfeltet og prosjektoppgave er et valgemne. Studiet avsluttes med masteroppgave.

Hva kan du jobbe med?  

Etter fullført utdanning vil du kunne ha viktige oppgaver knytt til videreutvikling av velferdsstaten i sektorer som f.eks. barnevern, helse og omsorg, og NAV. Du vil også kunne ha sentrale oppgaver i utvikling av frivillig sektor og lokalsamfunn.  Master i sosialvitenskap kvalifiserer i tillegg til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

 

Basert på hvilken videreutdanning du har, vil du etter fullført master kunne ha viktige oppgaver knytt til videreutvikling av velferdsstaten i sektorer som f.eks. barnevern, helse- og omsorg og NAV. Du vil også kunne ha sentrale oppgaver i utvikling av frivillig sektor og lokalsamfunn. Master i sosialvitenskap kvalifiserer i tillegg til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Utveksling 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.