Sosialvitenskap | fleksibel

Har du fullført en videreutdanning på minimum 30 studiepoeng (masternivå), som er relevant for sosialvitenskap, kan du søke om opptak til master i sosialvitenskap med innpass. 

Hvorfor studere sosialvitenskap ved HVL?

Studerer du en master i sosialvitenskap vil du lære om sosiale forhold på individ, gruppe og samfunnsnivå og hvordan prosesser kan bidra til inkludering og deltakelse eller marginalisering og sosial ulikhet. 

På studiet diskuterer vi problemstillinger, dilemma og eksempler fra ulike empiriske felt som barneverntjeneste, bofelleskap for utviklingshemma, rustiltak og NAV. I praktisk profesjonelt arbeid kan tjenesteutøvere lett bli preget av den organisasjonen de arbeider i. Gjennom diskusjoner vil du kunne utvikle din analytiske kompetanse og kunne stille kritiske spørsmål til egen praksis.

Studiet bygger på en bred samfunnsvitenskapelig tradisjon forankret i sosialt arbeid og sosiologi, men drar også veksler på pedagogikk, psykologi, helsefag og juss. Det er derfor åpnet opp for innpass av videreutdanninger på masternivå av minimums 30 studiepoengs omfang, slik at flere har mulighet til å oppnå mastergrad i sosialvitenskap uten å ta en av studieretningene.  

Hvordan er fleksibelt studium i sosialvitenskap lagt opp?

Med fleksibel studiemodell i sosialvitenskap får du full studieprogresjon 1. og 4. semester og halv studieprogresjon 2. og 3 semester. Det er også mulig å ta utvalgte emner som enkeltemner. 

Du følger de tre fellesemnene som er obligatoriske for alle studieretningene: 

  • MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering  
  • MASO510 Deltakelse og medborgerskap 
  • MAMET1SO Vitskapsteori, etikk og metode 

I tillegg kan du velge om du vil ta et valgfritt emne (MASM540 Innovasjon og fagutvikling) og skrive masteroppgave på 30 studiepoeng, eller om du vil skrive masteroppgave på 45 studiepoeng. 

Undervisningsformer

Det er lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger og dialogseminar, blir det organisert artikkel- og oppgaveseminar, veiledning, samt studentaktive seminar med gruppearbeid, framlegg, tilbakemeldinger til medstudenter og diskusjoner.  Undervisningen blir gjennomført i en kombinasjon av samlinger på campus og på digitale flater. I noen emner skal dere arbeide med kritisk refleksjon, skriving av individuelt refleksjonsnotat, kronikker og ulike andre oppgaver med veiledning. I andre emner inngår ferdighetstrening i grupper og ekskursjoner som en del undervisningen. Prosjektpraksis i samarbeid med praksisfeltet og prosjektoppgave, samt individuelt arbeid med masteroppgaven.  

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Utveksling 

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester. Det er inngått avtaler om studentutveksling med Lund Universitet i Sverige, Alice Salomon Hochschule Berlin og Complutense University of Madrid i Spania.