Rettleiingspedagogikk

Studiet rettleiingspedagogikk gjev kunnskap og erfaring i rettleiing, fortrinnsvis knytt til praksis i helse- og sosialfagutdanningane. Utdanninga er tverrfagleg med teoretisk og praktisk innføring i rettleiingsteori, prinsipp og metodar. Rettleiingskompetansen er tilrådd ved studentrettleiing. Det er òg viktig å kunne gje tilbod om rettleiing når ein skal rekruttere nye arbeidstakarar.

Hausten 2019 kan du ta studiet i Bergen.

Våren 2020 kan du ta studiet i Bergen, Haugesund og Stord. (Avlyst i Førde.)

Målgruppa for studiet er praksisrettleiarar innan helse- og sosialfag og andre som har rettleiing som ein del av si yrkesutøving. Studiet gjev innsikt i rettleiing knytt til praksis i helse- og sosialfagutdanningane. Dette inneber forståing for og innsikt i rettleiingspedagogikk, studentaktive læringsformer og rettleiing innan eige fagområde og på tvers av profesjonar.

Studiet inneheld to emne, eitt innføringsemne på 10 studiepoeng og eit påbyggingsemne på 5 studiepoeng. Det er mogleg å avslutte studiet etter innføringsemnet.

Undervisningsmåtar

Førelesingar, øvingar, gruppearbeid og sjølvstudium.

Kva blir du kvalifisert for?

Studiet er kvalifiserande for yrkesutøvarar som definerer rettleiing som ein del av yrkesfunksjonen sin. Dette inneber og rettleiing av studentar i praksisstudiar.

Gjennomført emne fyller delar av kravet for å bli godkjent som fagleg rettleiar hos nokre yrkesorganisasjonar. Emnet kan og gå inn i ein mastergrad.

Timeplan

I innføringsemnet (FHS8201) er det obligatorisk frammøte i 7 dagar à 6 timar. I påbyggingsemnet (FHS8202) er det obligatorisk frammøte i 3 dagar à 6 timar. Det vert òg lagt opp til arbeid i nettverks-/kollokviegrupper mellom samlingane.

Samlingsdatoar for våren 2020 for dei ulike campusane blir lagt ut på denne sida etterkvart som dei er klare.

Bergen:
FHS8201  2.4. mars (veke 10) og 25.27. mars (veke 13) + ein ekstra dag som ikkje er fastsett
FHS8202  28.30. april (veke 18)

Haugesund (med atterhald om endringar):
FHS8201 – 14. jan – 28. jan – 11. og 12. febr – 18. febr - 10. mars - 24. mars
FHS8202 – 28. og 29. april – 12. mai

Ta kontakt med emneansvarleg på kvar studiestad om du treng meir informasjon om studiet:

  • Bergen: Elin Vestbøstad
  • Førde/Sogndal: Vigdis Ørbek Svorstøl
  • Haugesund: Marit Langesæter
  • Stord: Elin Høyvik