Workshopaktiviteter som metode i musikkfagene

Etter- og vidareutdanning

Arbeider du med musikk, drama eller kunst og håndverk i barnehage, skule, kulturskule og kulturlivet elles? Denne videreutdanninga tar for seg leiing og organisering av musikkaktivitetar i workshopformat for å fremme kreative og estetiske læreprosessar.

Sentralt i emnet står praktisk arbeid og refleksjon knytt til musikalske tema som til dømes rytmikk, improvisasjon, gehørarrangering, samspel og komponering. Kunnskap om korleis ein kan legge til rette for slike aktivitetar i grupper med ulike typar deltakarar vil vera del av emnet.

Du finn meir informasjon i emneplanen for KUN804 Workshopaktivitetar som metode i musikkfaga.

Målgruppe

Kulturskulelærarar, lærarar i grunnskulen, frilansarar og aktørar i det frivillige musikklivet.

Vil du studere vidare?

Dette er eit av seks frittståande emne som Institutt for kunstfag ved HVL tilbyr. 

Emnene er samlings- og nettbaserte og kan tas på deltid. Det er mulig å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Noen av emnene blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal eller Bergen, og det kan la seg gjøre å kombinere emnr fra flere stader.

Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning for videreutdanninger på 30 studiepoeng. Lærere som arbeider i grunnskolen og vidaregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene og lærere i kulturskolen kan søke om disse ordningene fra Udir. Alle søknader må godkjennes av arbeidsgiver for å bli vurdert.