Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold

Gjennom en femårig satsing skal barnehager og skoler få tilbud om å øke kompetansen på utfordringer som minoritetsspråkelige barn, unge og voksne møter i opplæringen.

Bakgrunnen for satsingen er nedfelt i Meld. St. 6 (2012–2013) En helhetlig integreringspolitikk – Mangfold og fellesskap. Satsingen er delt inn i:

  • Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling (etterutdanning)
  • Videreutdanning for ansatte i barnehager, skoler og i voksenopplæringen
  • Forskning og utviklingsarbeid i UH-institusjonene med praksisfeltet som arena
  • Nasjonale, regionale og lokale seminarer og konferanser

Les mer om prosjektet på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Studietilbudet