Vurdering for læring i yrkesfag (1)

Dette er ei vidareutdanning for deg som er yrkesfaglærar. Du vidareutviklar og fornyar praksisen din knytt til vurdering og vurdering for læring i yrkesfaglege program.

Gjennom studiet får du:

  • fordjupe deg i vurdering for læring og ulike perspektiv på vurderingsarbeid som kan støtte elevane si læring i yrkesfag
  • auka kunnskap om samanhengar mellom vurdering, læring og motivasjon
  • prøve ut og drøfte erfaringar med ulike aspekt ved vurdering for læring i eigen undervisningspraksis
  • vidareutvikle eigen vurderingskompetanse og bidra til at skulen vidareutviklar sin vurderingspraksis

Studiet er ein del av Utdanningsdirektoratet si satsing Yrkesfaglærarløftet. Du kan søke om stipend eller vikarordning.

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, gruppearbeid, erfaringsutveksling og diskusjonar. Vi tar utgangspunkt i deltakarane sine erfaringar og undervisningspraksis. Mellom samlingane deltar du i ei nettverksgruppe saman med medstudentar/kollegaer, der de drøftar utprøvingar av metodar og verktøy knytt til vurdering for læring i eiga undervisning, og med nettstøtta rettleiing og oppfølging frå HVL. Det vert lagt vekt på utprøving og bruk av ulike digitale verktøy og varierte dokumentasjonsformer, som studentane kan bruke med sine elevar, og HVL brukar Canvas som lærings‐ og undervisningsplattform i studiet.

Tilbudet er delvis nettbasert med 3 samlingar og 1 webinar. Tidspunkt for webinar og munnleg eksamen vert bestemt i samråd med studentane. 

Samlingar 2020: Måndag og tysdag i veke 37, 43 og 47.

Med forbehold om endringar grunna smittevernstiltak.