Tegnspråk og tolking

Bachelor, høsten 2019

Tegnspråk og tolking passer for deg som er interessert i språk og kommunikasjon. Som tolk øker du mulighetene til hørselshemmede og døvblinde for å delta i samfunnet på linje med hørende.

Tegnspråktolken sitt overordnede ansvar er å medvirke til at møtet mellom hørende og hørselshemmede - to parter som kan ha ulik språklig og kulturell identitet - skal bli likeverdige.

Gjennom studiet tilegner du deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å opptre som profesjonell tolk.

Du lærer om

  • norsk tegnspråk og norsk
  • tolketeori
  • tolkemetodikk
  • etikk, yrkesrolle og historikk
  • bruker- og samfunnskunnskap

Tolkemetodikk handler om tolking mellom norsk tegnspråk og norsk tale, tolking, beskrivelse og følging for døvblinde, tolking fra norsk tale til tekst (skrivetolking) og tegn-som-støtte-til-munnavlesning/talespråk (TSS).

Dersom du allerede har 60 studiepoeng i tegnspråk eller dokumentert realkompetanse, kan du søke om å bli tatt opp for de to siste årene.

Undervisningsmåter

Tolking er en kombinasjon av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen viser igjen i studiet, som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Faglig utvikling skjer gjennom deltakelse, også utenfor klassen.

 

Arbeidsformene er forelesninger, praktisk trening i tegnspråk og tolking, individuell veiledning, selvstudium, studium av både tegnspråklige og skriftlige tekster, arbeid i språklaboratorium, prosjekt- og gruppearbeid og oppgaver knyttet til praksisperiodene.

 

Studiet krever stor grad av egeninnsats. Organisert undervisning er en stor del av studiet, og det er krav om obligatorisk fysisk oppmøte i minst 80 % av undervisningen.

Praksis

Du har praksis sammen med profesjonelle praksisveiledere. Praksisopplæringen omfatter en observasjonsdel og en treningsdel, og er en viktig del av studiet.

 

I 1. studieår er opphold i tegnspråklig miljø en del av studiet. I 2. og 3. studieår er det totalt 12 ukers tolkepraksis der du får oppleve mange sider av tolkens varierte hverdag.

Hva kan du jobbe med?

  • Du blir godkjent tolk for døve, døvblinde og døvblitte.
  • Du kan bli ansatt som tolk ved tolketjenestene på hjelpemiddelsentraler, ved arbeidsplasser der det arbeider døve, i skoler og høyere utdanning eller ved ulike institusjoner og organisasjoner.
  • Du kan også å jobbe som frilanstolk.

Utveksling

Tolkeyrket kan by på spennende utfordringer for deg som ønsker å jobbe internasjonalt. Utdanningen søker å bringe verden inn i studiet gjennom blant annet informasjon om andre land sine tegnspråk, tolkeutdanninger og erfaringer fra tolkeoppdrag i andre land.

 

Du kan ha et studieopphold i utlandet i 2. eller 3. studieår.