Skal forske på forebygging av fordommer i skolen

Forskningsrådet har tildelt over 6 millioner kroner til forskergruppen EMIBSS (forskningsgruppen for studier av Etnisk Mangfold i Barnehage, Skole og Samfunn) ved HVL. Midlene går til en stipendiatstilling og en post.doc-stilling i 3 år.

Prosjektet har et mål om å øke den interkulturelle kompetansen hos lærere i grunnskolen.

Bodil Ravneberg ved samfunnsfagseksjonen er leder for det flerfaglige prosjektet med samarbeid mellom ulike seksjoner på Avdeling for lærerutdanning.

– Vi ønsker å utvikle et undervisningsprogram for lærere der målet er at de blir en motvekt mot gruppebaserte fordommer hos elevene, sier Ravneberg.

Ravneberg forklarer at om man får utviklet en såkalt dynamisk kompetanse, vil lærerne kunne håndtere både fordommer og mangfold blant elevene ved å åpne for dialog, undring og respekt.

– En viktig del av dette er å få frem hva integrering betyr i praksis, forklarer hun.

Kunnskap om integrering inn i lærerutdanningen

Prosjektet skal vare i tre år, og målet er å få denne kunnskapen integrert i lærerutdanningen. Allerede i praksis på bachelornivå i GLU 5 – 10, skal lærerstudentene ta med seg denne kunnskapen om hvordan en kan arbeide i klasserommet for å forebygge fordommer, som for eksempel antisemittisme.

Ravneberg mener at lærerstudenter trenger kunnskap om de endringene barn og unge går gjennom når de kommer til en ny kultur i et nytt land. Skoleelever må også bli rustet til å kunne møte nye kulturer og stadige endringer samfunnet.

Det er viktig at denne kunnskapen også bidrar til den samme holdningsendringen i lokalsamfunnet utenfor skolen. Skolen spiller blant annet en viktig rolle som tilrettelegger for å delta i fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet.

La vekt på et solid forskningsmiljø

Forskningsrådet har lagt vekt på at det finnes solid kompetanse i forskningsmiljøet der stipendiatene skal jobbe, og at fagmiljøet har en god kobling til skole- og utdanningsfeltet.

– Dette betyr at vi ligger langt fremme ved HVL, og at vi løfter frem temaer som gir gjenklang. Vi håper denne satsingen i lærerutdanningen vil virke som et langsiktig forebyggende arbeid. Dermed vil denne forskningen komme hele samfunnet til nytte, avslutter Ravneberg.