Utdanningskvalitetsprisen 2018 til bioingeniørutdanninga ved HVL

Prisen blei utdelt av statsråd Iselin Nybø under UHR-konferansen den 21. november.

Bioingeniørutdanninga vinn prisen for arbeidet med nettportalen ePraksis.no. 

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) som forvaltar prisen på vegne av Kunnskapsdepartementet, og prisen er på 1 million kroner. 

Dette er ePraksis

ePraksis er ei open nettside med digitale verktøy for læring i praksis. Hovudmålet med ePraksis er å skape eit rom for meir aktiv læring, og hjelpe studentane til å bli reflekterte og sjølvstendige bioingeniørar med relevant og framtidsretta kompetanse.

Les meir om prosjektet ePraksis.no

Stolte over å motta prisen

– Vi er svært glade, takknemlige og ydmyke for at Diku anerkjenner arbeidet vårt, seier Anita Ryningen, førsteamanuensis og utdanningsleiar ved bioingeniørutdanninga. 

– Vi er ildsjeler som nå har fått ytterligere motivasjon, og vår intensjon er definitivt å bygge videre på dette fundamentet som vi har fått til. Vi ønsker å videreutvikle ePraksis, som er et åpent verktøy tilgjengelig for alle interesserte. Videre ser vi nytten av å skape nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor bioingeniørfagutdanninger, for slik å lære av hverandres innovasjon innenfor pedagogikk. På denne måten spiller vi hverandre bedre, seier Ryningen.

Høyr radiointervju med Gry Sjøholt

Juryen si grunngjeving

"Juryen presenterer med glede vinneren av Utdanningskvalitetsprisen 2018. Tiltaket hever kvaliteten på laboratoriepraksis for bioingeniørstudenter. Den åpne nettportalen ePraksis.no samler informasjon om praksisstudiene og ulike e-læringsressurser som benyttes i praksisundervisningen. 

Portalen består av e-læringsverktøy til de ni medisinske laboratoriefagene ved utdanningen og inneholder:

  1. Korte informative YouTube-videoer om prinsipper, verktøy, instrumenter og programmer
  2. Digitale kunnskapstester
  3. Case der studentene kan teste kunnskap og læringsutbytte
  4. All nødvendig informasjon om praksisstudiene eksternt på laboratoriene i HelseVest RHF samt undervisningen på laboratoriene internt ved HVL

Interne laboratoriekurs og eksterne praksisstudier skal utgjøre minimum 35 % av den treårige utdanningen. På medisinske laboratorier benyttes ofte avansert automatisert instrumentering, og studentene hadde før innføring av ePraksis.no kun begrenset adgang til informasjon om håndtering av disse instrumentene i forkant av praksisstudiene.

På grunn av større studenttall og flere praksisarenaer har Høgskulen på Vestlandet siden 2015 tatt i bruk blended learning og omvendt undervisning i bioingeniørenes praksisstudier. 

Verdien i denne omleggingen ligger ikke i at det fysiske og virtuelle klasserommet er to separate opplevelser, men i kombinasjonen. Undervisningsmodellen bak ePraksis.no legger derfor opp til at lærerne utformer preundervisningsaktiviteter, hvor studentene tilegner seg teoretisk kunnskap i det portalen. Den digitale aktiviteten kombineres med en kort digital kunnskapstest, slik at studentene går til det fysiske klasserommet (laboratoriet) med vurdering av oppnådd kunnskap. 

Tiltaket er utviklet i samarbeid med de eksterne praksisveilederne, slik at arbeidsplassene der studentene har praksis og senere skal utøve yrket sitt, sørger for at læringsressursene og opplæringen er relevant. Studentene inkluderes i tiltaket på en svært god og forbilledlig måte. De har vært involvert i hele utviklingen ikke bare gjennom tilbakemeldinger og evalueringer. Noen studenter har publisert en fagartikkel om prosjektet, noen har produsert kortfilmer, som nå er tilgjengelige som læringsressurser i portalen. 

ePraksis.no effektiviserer og forenkler arbeidet til både underviserne og praksisveilederne, og forbedrer informasjonsflyten mellom studenten, lærestedet og praksisarenaen. ePraksis.no er nå en integrert del av undervisningen i alle de medisinske laboratorieemnene ved bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet har potensielt stor overføringsverdi til andre laboratoriefag, og portalen kommer bioingeniørutdanninger i hele landet til gode ettersom den er åpent tilgjengelig. 

Juryen vil understreke at dette er et pedagogisk forankret, godt fundert og gjennomført blended learning-tiltak med eksemplarisk bruk av de ulike læringsformene på de best egnede arenaene. Tiltaket benytter velvalgte teknologiske løsninger i kombinasjon med solid pedagogikk. Det er utviklet i nært samarbeid med studentene og bygger på deres kompetanse i og interesse for teknologi for å gi dem bedre undervisning. Institusjonen har både gjort bruk av eksisterende universitetspedagogisk kunnskapsgrunnlag og lært av erfaringene som er gjort gjennom prosjektet."

Om prisen

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen for høgare utdanning er å påskjønne godt arbeid med utdanningskvalitet. Prisen skal stimulere institusjonane og fagmiljøa til systematisk arbeid med å vidareutvikle kvaliteten på utdanningane sine.

HVL gratulerer bioingeniørutdanninga med prisen!