Forsking

HVL utvikler ny kunnskap som bidrar til å løyse utfordringar i samfunnet i eit berekraftig perspektiv. Forskingsverksemda skjer i eit regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskarfellesskap, og studentar og samarbeidspartnarar blir involvert.

 

HVL vil styrke forsking i nettverk og partnarskap på Vestlandet. Vi vil vidareutvikle kulturen for opne data og open publisering, ta ansvar for god forskingsetikk og legge til rette for kreativitet og entreprenørskap. HVL har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. Faglege satsingsområde ved HVL:

  • Ansvarleg innovasjon
  • Berekraftig utvikling
  • Danning
  • Folkehelse
  • Profesjons- og arbeidslivsretting
  • Sikkerheit
  • Teknologi

Siste nytt frå forskinga vår