Maritime Competence and Test Cluster Haugesund

MarCATCH er et maritimt forskningssenter som har et overordnet fokus på sjøsikkerhet.

Senteret har et tett samarbeid med maritim næring og maritime myndigheter. Flere forskningsprosjekt gjennomføres i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket.

I tillegg har senteret en støttefunksjon for industrisamarbeid gjennom klynger som NCE Maritime CleanTech og GCE Node. MarCATCH tilbyr også akademiske og industrielle workshops, seminar, symposium og kurs i samarbeid med næringen i regionen.

Aktivitetene i senteret er blant annet knyttet til sikkerhet og velferd for passasjerer om bord i passasjerskip, brukervennlighet og sikkerhet i design av skip og skipsutstyr, sikkerhetsstyring, autonomi, mellommenneskelige relasjoner og maritimt regelverk med et helhetlig perspektiv og utgangspunkt i mennesket.

De relevante forskningsfeltene omfatter menneskelige faktorer, menneske-maskininteraksjon (HMI), datavitenskap, styringsteknologi og elektroteknikk, marin arkitektur, havteknikk og ulike samfunnsvitenskapelige fagfelt som sosialantropologi, organisasjon og ledelse, jus, m.fl.

MarCATCH ivaretar et systemisk perspektiv, og senteret jobber for å øke forståelsen av samspillet mellom mennesker og andre elementer i et system. Til dette benyttes teori, prinsipper, data og andre metoder for å sikre at design optimaliserer menneskers sikkerhet og velferd, samt de mer generelle systemytelsene. Målsetningen er å tilpasse de aktuelle verktøy og hjelpemidler til mennesket, med utgangspunkt i en tverrfaglig og helhetlig kontekst. På denne måten økes verdien av forskningen innenfor de ulike fagfeltene, og senterets bidrag er større, enn summen av enkeltdelene.

Forskningsprogram

Forskningsprogram MarSafe er tilknyttet det maritime senteret.

Aktuelle saker