Senter for omsorgsforskning, vest

Vi forskar på vilkår og utvikling av velferdstenester, med fokus på den kommunale helse- og omsorgsektoren. Forskinga vår gir kunnskap om og for tenestene i eit samanliknande perspektiv, både lokalt og internasjonalt. Vi er eit tverrfagleg forskingssenter, med særleg kompetanse på samfunnsvitskapeleg tilnærming.

Våre forskingssatsingar:

Samanlignande tenesteforskning 

Samanlignande tenesteforsking studerer velferdsstaten sine tenester i eit komparativtog tverrfagleg perspektiv. Materielle, økonomiske, organisatoriske, politiske og kulturelle forhold og konsekvensar blir studert på tvers av kommunar, sektorar og landegrenser.

Innovasjon i offentleg sektor

Innovasjon i offentleg sektor har eit tverrfagleg og tverrsektorielt siktemål, og søkelys på korleis nye eller endra praksiser blir skapt, institusjonalisert, spredt, omforma eller avvist. 

Filosofi og grunnlagstekning

Korleis trer omsorg fram og korleis blir den erfart? Kva rammevilkår og spillerom får omsorg inna pleie- og omsorgsinstitusjonane i dag?

sofv-banner.jpg

Aktuelt

 

Forebyggende hjemmebesøk

Formålet med undersøkelsen var å undersøke om det var sammenheng mellom kommuner som har innført tjenesten forebyggende hjemmebesøk til eldre (FHB) og deres ressursbruk på hjemmetjenester og sykehjem, samt sykehusinnleggelser og dødelighet.

Fire grep som gir integrering i arbeidslivet

Ofte er det kvinner med innvandrerbakgrunn som får de små stillingene på sykehjemmene. Og små stillinger kan føre til dårligere kvaliteten på arbeidet som utføres, skriver Laila Tingvold, førsteamanuensis Senter for omsorgsforksning, NTNU i Gjøvik og Mai Camilla Munkejord, postdoktor, Senter for omsorgsforskning, Høgskulen på Vestlandet

Stort potensiale for passiv sensorteknologi

Baselinedata fra LIVE@Home.Path-studien vister at hjemmeboende personer med demens i hovedsak har tilgang til tradisjonell og obligatorisk velferdsteknologi (VT). Det er stort potensiale for passiv sensorteknologi, lokaliserings- og kommunikasjonsteknologi, spesielt for VT som ikke blir tilbudt av kommunen. Personer med demens hadde oftere VT installert dersom de var eldre, deres pårørende var yngre, når de var kvinner, bodde alene, og hadde generelt dårlig funksjonsnivå.

Følg oss på Facebook