Retningslinjer for honorar og lønn til studenter

Retningslinjene er veiledende for høgskolen slik at studentene behandles og avlønnes på en lik måte når de deltar i ulike råd og utvalg og/eller engasjeres av høgskolen til undervisningsoppdrag, tilsettes som tilsynsvakt m.m.

Flere av studentene ved HVL deltar i ulike råd og utvalg under studietiden. Andre studenter engasjeres som tilsynsvakt og bibliotekvakt. Det er også tilfeller der studenter får undervisningsoppdrag i forbindelse med seminarer, konferanser o.l. eller det inngås en kontrakt som timelærer (hjelpelærer /lærerassistent) i en avgrenset periode. Dette krever noe ulik praksis angående honorar og lønn. Følgende inndeling gjelder:

Råd og utvalg

Deltakelse i faste råd og utvalg ved høgskolen lønnes med honorar etter statens regulativ. Forberedelsestiden regnes som tilsvarende lengden av møtet, og timene utbetales fortløpende. Følgende råd og utvalg avlønnes:

 • Høgskolestyret
 • Klagenemda
 • Skikkavurderingsnemnda
 • Tilsettingsutvalg
 • Læringsmiljøutvalget
 • Utdanningsutvalg
 • FoU-utvalg
 • Samhandlingsutvalget
 • Forskningsetisk utvalg
 • Språkpolitisk utvalg
 • Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
 • Råd for likestilling, mangfold og inkludering 
 • Fakultetsråd
 • Biblioteksrådet
 • Studieprogramråd
 • Studieplankomité
 • Campusråd

Høgskolestyret må i perioder nedsette utvalg adhoc der også studentrepresentanter skal delta. Disse utvalgene lønnes på samme måte som faste råd og utvalg.

Tilsynsvakt

Studenter må søke på disse stillingene, og det inngås en arbeidskontrakt med studenten. Nye tilsynsvakter lønnes med direkte plassering i stillingskode 1078, Betjent Ltr 22. Feriepenger kommer i tillegg.

Bibliotekvakt og studenter som engasjeres i andre oppdrag

Det inngås en arbeidskontrakt med studenten som lønnes med direkte plassering i stillingskode 1078, Betjent Ltr 22. Feriepenger kommer i tillegg.

Undervisningsoppdrag, hjelpelærer og lærerassistent

Studenter som engasjeres som hjelpelærer, lærerassistent og/eller får forespørsel om å holde innlegg ved seminarer, konferanser o.l. må inngå en kontrakt med høgskolen.

Studenter under denne kategorien lønnes som hovedregel i ltr 35, grunnlønn i stillingskode 1019, Vitenskapelig assistent. For å dekke undervisning, timer til forberedelses- og etterarbeid, multipliseres antall undervisningstimer med en faktor. Faktoren fastsettes av høgskolen i forhold til type undervisningsoppdrag (faktor 1,5–3, der 3 benyttes hovedsakelig til forelesning/innlegg). Feriepenger kommer i tillegg.