Styremøte 10/2017

Onsdag 25. oktober, 10.00 - 15.00 (Bergen)

Styremøtet finn stad i Styrerommet (A825) på campus Kronstad, Inndalsveien 28.

Sakspapir for styremøte 10/17 

Protokoll frå styremøte 10/17

 

Saksliste til styremøte 10/17

 Vedtakssaker/Drøftingssaker
77/17 Innkalling, dagsorden og godkjenning av protokoll – styremøte 10/17
78/17 Riksrevisjonen møter styret 25. oktober 2017
79/17 Revisjon av bierverv/sidegjøremål ved Høgskulen på Vestlandet - Revisjonsrapport
80/17 Intern økonomistatus per 2. tertial 2017
81/17 Status årsplan 2017 og tilbakemeldingar frå etatsstyringsmøte
82/17 Forslag til statsbudsjett 2018
83/17 Budsjett 2019 - innspel til KD
84/17 Høgskulen på Vestlandet sitt eierskap i aksjeselskap
85/17 Endring av navn på studieprogram
86/17 Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
87/17 Orientering til styret om OU-programmet - oktober 2017
88/17 Tilsetting i stilling som direktør for økonomi og arealforvaltning (u. offl. jf. offl. §25.1)
 Orienteringssaker
O-10/17 Orienteringar til styremøte 10/17
   O-10/17-1 Årshjul for styret pr. oktober 2017
   O-10/17-2 Referat frå IDF-møte
   O-10/17-3 Rammer for studieåret (studiestart)
   O-10/17-4 Orientering om prosess - Kronstad2
   O-10/17-5 Strategigruppa - dialog med styret
   O-10/17-6 Utviklingsavtaler – oppsummering møte med KD
Eventuelt 
   
   

 

 


Styrestraum

Styrestraum frå dette møtet er ikkje lenger tilgjengeleg.