Organisasjonsutviklingsprogrammet

Organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet) var ein mellombels programorgainsasjon som skulle støtte prosessane som danna grunnlag for ein felles organisasjon for Høgskulen på Vestlandet.

Den mellombelse organiseringa var sett til å vare fram til 1.1.2018, og alle prosjekta som var organisert under OU-programmet er avslutta.

Det vidare arbeidet med å utvikle organisasjonen skjer no i linja. Informasjon for dei tilsette om utvikling av organisasjonen finst på intranettet Vestibylen. 

Aktuelt

Prosjekt faglig organisering er avsluttet

Fakultetene er i ferd med å tilsette ledere, ansvaret for å etablere en senterstruktur er lagt til prorektor for forskning, og felles råd og utvalg er etablert eller under etablering.

Prosjekta

Programmet romma eit sett prosjekt, som høgskulestyret vedtok rammene for:

Kva har allereie skjedd?

Førebuinga til fusjonen blei organisert i eit fusjonsprogram, med underliggande prosjekt. Sluttrapportane til desse prosjekta, og styrehandsaminga av dei, legg nokre premiss for leveransane i denne delen av prosessen. 

Sluttrapportane blei handsama i ulike styremøte hausten 2016 og våren 2017. Lenke til styrehandsaminga og protokoll frå styremøta finn du under kvart av prosjekta på fusjonsinfo.no

Det var særleg på fagleg organisering at styret gjorde endringar, då dei vedtok at HVL skal ha fire fakultet