Senter for omsorgsforskning, vest

Vi forskar på vilkår og utvikling av velferdstenester, med fokus på den kommunale helse- og omsorgsektoren. Forskinga vår gir kunnskap om og for tenestene i eit samanliknande perspektiv, både lokalt og internasjonalt. Vi er eit tverrfagleg forskingssenter, med særleg kompetanse på samfunnsvitskapeleg tilnærming.

Våre forskingssatsingar:

Eit av våre satsingsområde er forsking på helse- omsorgs-, og velferdstenester i eit komparativt perspektiv. Materielle, økonomiske, organisatoriske, politiske og kulturelle forhold og konsekvensar blir studert på tvers av kommunar, sektorar og landegrenser.

Eit anna hovedområde for forskinga vår er innovasjon og teknologi i offentleg sektor. Hovudtyngda så langt har vore på omsorgsteknologi, der eldre som bur heime og personar med funksjonsnedsetting har vore i fokus. 

I tillegg deltek senteret i eit breitt samansette forskarnettverket som forskar på spørsmål knytt til omsorgens grunnlag, fenomen og vilkår.

Les meir om forskargruppene og nettverket senteret deltek i.

 

Banner

Konferanse: Digital helse-dager 2023

Digital helse-dager er en ny konferanse som er resultat av sammenslåing av HVLs konferanse «Teknologi i helse og omsorg» og Helse Bergens «KlinIKT».

Du kan allerede nå sikre deg plass på konferansen i 2023. 

Les mer om konferansen

Aktuelt

  • I prosjektet PriCare har forskere fra Senter for omsorgsforskning studert hvordan prioriteringer foregår på ulike nivåer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og hva som styrer disse. Resultatene viser at kommunene har fått snevrere handlingsrom og at kriterier som kostnader, sammenligning og ‘egen-mestring’ former prioriteringer i kommunene.

  • Innleggelser i sykehus fra sykehjem er forbundet med stor risiko og mye lidelse for skrøpelige sykehjemspasienter. Nå skal forskere fra Norge og Canada samarbeide om å se på hvilke pasientoverføringer som kan unngås, og hvordan de som bør gjennomføres kan forbedres.

 

Følg oss på Facebook