Hopp til innhald

INN500 Ansvarlig innovasjon, teknologi og ledelse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene en introduksjon til innovasjon som fenomen, med et særlig fokus på hvordan innovasjonsprosesser ledes og gjennomføres. Innovasjoner kan være nye teknologier, nye varer og tjenester, nye organisasjonsmåter eller nye produksjonsprosesser.

Gjennom innovasjoner skal ulike utfordringer løses, og de som innoverer «presser grensene», utfordrer det bestående og skaper endring.  Innovasjoner bidrar til verdiskapning og vekst i samfunnet, samtidig kan innovasjoner også ha en «bakside» i form av negative konsekvenser for miljøet, forretningsmodeller som er i «gråsonen» eller nye teknologier som utfordrer våre verdier. Studenten blir i denne sammenheng introdusert for begrepet ansvarlig innovasjon.

Innovasjoners betydning har også sammenheng med hvordan innovasjonsarbeidet ledes og hvilke strategiske vurderinger nøkkelpersoner gjør underveis i prosessen. Emnet gir derfor en innsikt i fagområdet innovasjonsledelse. Emnet tar utgangspunkt i en prosessforståelse av innovasjon og knytter strategiske vurderinger og ledelsesutfordringer til ulike faser i denne prosessen (ideutvikling og kreativitet, utvikling og implementering). Emnet knyttes tett opp til forståelsen av teknologiers utviklingsbaner (trajectories) og innsikt i hvordan inkrementelle og radikale innovasjoner kan knyttes til ulike deler av slike utviklingsbaner.  

Emnet vektlegger også flerfaglige og tverrfaglige perspektiv og utfordringer knyttet til utvikling og implementering av teknologi og innovasjoner. Det vil være et særlig fokus på tilrettelegging for innovasjon både internt i organisasjoner og eksternt mot sentrale kunnskapsressurser. Kunnskapsflyt og nettverksutvikling vil stå sentralt teoretisk. Emnet tar utgangspunkt i internasjonal forskningslitteratur på temaet og anvender internasjonalt orienterte og innovative bedriftscase fra regionalt næringsliv i undervisningen.

Emnet består av tre moduler:

Her vil vi presentere innovasjoners betydning for samfunnsutviklingen, eksempelvis store radikale teknologiske innovasjoner og det siste tiårets utvikling mot det digitale samfunn. Vi vil også se på hva som kjennetegner måten vi innoverer på i Norge, og hvor innovativ Vestlandsregionen er. I tillegg vil vi drøfte hva vi forstår med ansvarlig innovasjon og hvordan organisasjoner kan fremme økt ansvarlighet i innovasjonsarbeidet.

Det rettes her et fokus mot forholdet mellom organisasjon og innovasjon, kunnskapsflyt og utviklingen av dynamiske kapabiliteter.  I dette ligger det en erkjennelse av at organisasjoner må tilpasse og endre seg i takt med endringer i omgivelsene. I tillegg vil undervisningen vektlegge at man gjennom innovasjonsledelse kan legge til rette for læringsprosesser som fremmer innovasjon. Disse læringsprosessene fremmes eller hemmes i ulike organisasjoner avhengig av bl.a. forholdet mellom struktur og fleksibilitet, der såkalte ambidekstre organisasjoner gjerne balanserer hensynet til effektiv produksjon og innovativ aktivitet. I emnet vil vi også legge vekt på hvordan organisasjoner kan styrke tverrfaglig organisering (f.eks. etablering av tverrfaglige team på tvers av avdelinger/profesjoner) og tverrfaglig læring i innovasjonsprosesser.

I denne delen vil betydningen av nettverk for virksomheters innovasjonsevne stå sentralt. Samarbeidet står ofte sentralt i innovasjonsaktivitet og komplekse prosesser krever tilgang til ulik kunnskap som hentes eksternt. Innovasjonsledelse relateres til betydningen av tilgang til ressurser i form av bl.a. ideer, kunnskap og kapital, og knyttes videre til forståelsen av en «åpen innovasjonsstrategi». I nettverkslitteraturen fokuseres det på relasjoner og strukturer av relasjoner heller en attributter ved enhetene (aktører) der nettverk representerer muligheter og begrensninger. Viktige tema som «sosial kapital» og sterke/svake bånd («bridging/bounding» nettverk) presenteres.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om innovasjoners betydning i samfunnsutviklingen generelt og i vestlandsregionen spesielt
 • har innsikt i hva som kjennetegner begrepet ansvarlig innovasjon
 • har inngående kunnskap om innovasjonsledelse og innovasjonsstrategier som teorifelt
 • har inngående kunnskaper om hvordan organisasjoner kan trekke på eksterne ressurser i innovasjonsaktiviteter, f.eks. gjennom åpen innovasjon.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og anvende ulike teoretiske perspektiver for innovasjon, innovasjonsstrategi og innovasjonsledelse
 • kan bruke relevante begreper og teorier i egne analyser og praktisk anvendelse
 • kan reflektere kritisk over innovasjoners betydning for samfunnet, innovasjonsledelsesteori og «strategitrender»
 • kan formidle teori og relevante problemstillinger innen innovasjonsfagfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og reflektere selvstendig over innovasjoners betydning i samfunnsutviklingen, herunder ansvarlig innovasjon
 • kan anvende kunnskaper fra innovasjonslitteraturen og kommunisere denne til flere målgrupper
 • kan anvende innovasjonsteori og selvstendig analysere og vurdere strategiske beslutninger for innovasjonsprosesser i organisasjoner

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, studentaktive seminarer og gruppearbeid med tilhørende presentasjoner. Studentene er forventet å være aktive i undervisningen gjennom å stille spørsmål, svare på spørsmål og å vise evne til kritisk refleksjon over fagstoffet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

-          Obligatorisk deltagelse på  gjesteforelesning fra bedrift

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semester.

Vurderingsform

Deleksamen med en hjemmeeksamen og en  skriftlig eksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Hjemmeeksamen utgjør 40 % av endelig karakter og den skriftlige eksamenen utgjør 60%.

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

-  Hjemmeeksamen i gruppe. Gruppen skal bestå av 2-3 studenter. Studentene skal skrive en oppgave om en radikal innovasjon innenfor et teknologiområde. Hjemmeeksamen varer i 10 dager og avsluttes med en skriftlig innlevering. Oppgaven skal være på 15-20 sider

-Skriftlig eksamen, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ210 - Innovasjon og strategi - Reduksjon: 6 studiepoeng