To kvinner i samtale.

Forhandlinger og konfliktforståelse

Etter- og vidareutdanning

I organisasjonar er konflikt og forhandlingar to fenomen som dei fleste held seg til dagleg i ulike samanhengar. I dette kurset vil du få både praktisk og teoretisk innsikt i korleis du kan nærme deg dette på konstruktive måtar.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Kvifor studere forhandlingar  og konfliktforståelse?

  Konfliktar kan skape utfordringar og vere øydeleggande, men dei kan også vere utgangspunktet for innovasjon og ny innsikt. Det er viktig med ei god forståing av årsaker til konfliktar og korleis dei utviklar seg. I følge konflikteori er det sjølve handteringa som er avgjerande for om konfliktar får positive eller negative konsekvensar.

  Studiet gir ei grundig forståing for ulike forhandlingssituasjonar og sentrale dilemma i forhandlingar. Det vil bli praktiske øvingar og teoretiske forelesningar om både distributive og integrative forhandlingssituasjonar, samt fleirpartsforhandlingar og assisterte forhandlingar (mekling). Det vil fokuserast på korleis ein kan utvikle avtalar av god kvalitet gjennom forhandlingsprosessen.

  Kva lærer du?

  • Du får teoretisk og praktisk kunnskap om konfliktar og konfliktdynamikk og korleis dette kan påverke organisasjonar.
  • Kjennskap til sentrale begrep innanfor forhandlings- og konfliktteori.
  • Korleis forhandlingsteori kan brukast til å utvikle gode avtaler.
  • Analysere og forhalde seg til ein konfliktsituasjon og foreslå konstruktive måter å handtere konflikten på
  • Forberede ulike forhandlingssituasjonar og tilpasse strategiar til desse.
  • Gjennomføre ein forhandlingsprosess
  • Vere merksam på etiske utfordringar knytta til konflikt- og forhandlingssituasjonar.

  Du finner meir informasjon i emneplanen

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Videoar, seminar, gruppearbeid, gruppeøvelsar, gruppepresentasjonar

  Samlingar

  Tre fysiske samlingshelger der kvar samling er fordelt over tre dagar. Fredagar kl. 16.00-20.00, laurdagar kl. 9.00-17.00 og søndagar kl. 9.00-14.00.

  • Samling 1:
   Konfliktforståing og konfliktanalyse. Introduksjon til forhandlingar
  • Samling 2:
   Forhandlingsteori. Strategiar i forhandlingar
  • Samling 3:
   Forhandlingar og konflikthandtering. Etiske dilemma.
  • Det er obligatorisk frammøte og fråversgrensa ligg på 20%

  Det er obligatorisk frammøte og fråværsgrensa ligg på 20%

  Forkunnskap

  Generell studiekompetanse eller real kompetanse

  Pensum

  Informasjon om pensum kjem 

  Eksamensform

  Semesteroppgave: 60 % Hjemmeeksamen (24 timer): 40 %

  Studieavgift og betaling

  Studieavgiften er kr. 40.900,-

  Medlemmar av FLT som er omfatta av etter- og vidareutdanningsordninga gjennom Addisco, får dekka alle utgifter. Desse søkjer direkte til FLT.

  Merk: Studium med studieavgift har ekstra krav og vilkår knytt til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglane for studium med studieavgift.

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs