Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

Project owner

Western Norway University of Applied Sciences

Project categories

Applied Research

Project period

October 2019 - September 2024

Project summary

Katastrofebranner, slik man har opplevd i eksempelvis Australia, Canada, USA og ved Middelhavet, er et økende samfunnsproblem. De to verste brannene i 2018, i Hellas og i California, medførte tap av henholdsvis 103 og 85 menneskeliv, hovedsakelig barn og pensjonister. Nær 20.000 bygninger ble ødelagt i disse to brannene.

Kombinasjonen tørke og vind gjorde vinterbrannene i Lærdalsøyri og Flatanger i 2014, til de mest omfattende brannene i Norge i antall tapte bygninger siden 1923. Under tørken forsommeren 2018 var vi igjen ekstremt utsatt. Lite vind og god helikopterberedskap ble avgjørende for at det gikk så bra. Lyngbrannen i Sokndal i april 2019, med over 400 evakuerte, og turgåere berget i siste minutt av redningshelikopter, viste nok en gang hvor utsatte og sårbare vi kan være, også i Norge. Klimaendringer og gjengroing tilsier at storbrannrisikoen er økende, både i tette trehusmiljø i byer og i randsonen natur/bebyggelse.

I prosjektet "Redusere risiko for brannkatastrofer gjennom dynamisk risikomodellering og risikostyring (DYNAMIC)" skal tverrfaglig forskning bidra til at vi bedre kan forstå parametere som leder fram mot katastrofebranner. Vi skal utvikle metoder for å påvise og varsle kommende risikotopper. Vi skal studere, støtte og stimulere til etablering av frivillige lyngbrennerlag for reduksjon av brannrisiko i lyngheier og dele kunnskap med lyngbrennere. Vi skal forske på risikoreduserende tiltak, risikovarsling og proaktiv beredskap for at brannvesenet bedre kan håndtere framtidens brannrisiko. Vi skal også utvikle og teste ut varsling til publikum for a unngå tap av mange menneskeliv i storbranner, slik man dessverre har opplevd i andre land.

Kunnskap som utvikles i DYNAMIC skal spres til alle involverte grupper, myndighetene og forskere internasjonalt. Forskningsprosjektet vil gi forbedret sikkerhet for alle som kan være utsatt for slik storbrannrisiko.