Idenpendent, Self-Reliant Active Elderly (ISRAE)

Project owner

Western Norway University of Applied Sciences

Project period

August 2016 - July 2020

Project summary

Prosjektet skal undersøke effekten av styrketrening blant eldre med pleie- og omsorgtenester i høve til funksjonsnivå, styrketestar, objektive måling av dagleg fysisk aktivitet, fall, livskvalitet og sjølvhjulpenheit. Studien er ein randomisert kontrollert studie med ein varigheit på tre år.