Tilgjengelegheitserklæringar til HVL

Ei tilgjengelegheitserklæring er verksemda si eigen vurdering av i kva grad nettstaden etterlever krava til universell utforming av IKT.