Forsking

HVL utvikler ny kunnskap som bidrar til å løyse utfordringar i samfunnet i eit berekraftig perspektiv. Forskingsverksemda skjer i eit regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskarfellesskap, og studentar og samarbeidspartnarar blir involvert.

127 millionar til forsking

Forskingsrådet har tildelt HVL til saman 127 millionar kroner til forskingsprosjekt i desember 2019 og januar 2020.

HVL vil styrke forsking i nettverk og partnarskap på Vestlandet. Vi vil vidareutvikle kulturen for opne data og open publisering, ta ansvar for god forskingsetikk og legge til rette for kreativitet og entreprenørskap. 

HVL har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing.

Faglege satsingsområde ved HVL:

  • Ansvarleg innovasjon
  • Berekraftig utvikling
  • Danning
  • Folkehelse
  • Profesjons- og arbeidslivsretting
  • Sikkerheit
  • Teknologi