Forsking

HVL utvikler ny kunnskap som bidrar til å løyse utfordringar i samfunnet i eit berekraftig perspektiv. Forskingsverksemda skjer i eit regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskarfellesskap, og studentar og samarbeidspartnarar blir involvert.

Satsingsområde i forskinga vår

 

Siste nytt frå forskinga vår

  • Forskarar frå HVL og NTNU har utvikla ein metode for å ta betre avgjerder innan vasskraftproduksjon. Dette blir avgjerande for å sikre overgangen til eit grønare energisystem, meiner dei.

  • Då BARNkunne – Senter for barnehageforsking blei etablert, var målsettinga å bidra til ny kunnskap og ny praksis innan barnehagefeltet. No har Forskningsrådet gitt senteret tildeling på 25 millionar kroner for nye fem år.

Forsking ved fakulteta