Finn ein forskar

Er du på utkikk etter ein forskar på eit aktuelt tema?

Spør gjerne ein av presskontaktane våre dersom du treng hjelp!

Ekspertliste for aktuelle tema:

Helse og omsorg:

Vaksiner

Hygiene, hygienetiltak, sykepleie

 

Svangerskap, fødsel og amming

Barsel og svangerskap:  

Eldre fødande 

 • Fagseksjonsleiar og førsteamanuensis Vigdis Aasheim, tlf: +47 55 58 56 47  

Fødsel, fosterovervaking, simulering, studentaktive læringsformer: 

Fødsel og migrasjon, gravide innvandrarkvinner 

 • Fagseksjonsleair og førsteamanuensis Vigdis Aasheim, tlf+47 55 58 56 47  

Ammeråd: 

Folkehelse, livsstil, trening, talentutvikling

Folkehelse, trening:

Ekspertområder: Folkehelse, livsmestring

Ekspertområder: Trening, prestasjonsutvikling, talentutvikling, selektering i barneidretten

Ekspertområder: Fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet, trening, treningssenter, mosjonsidrett.

Ekspertområder: Trening utenfor treningssenter/hjemmetrening

Folkehelse, sykdommer:

Overvekt/fedme:  

Ekspertområder: Forebygging av fedme

Ekspertområder: Forebygging og behandling av fedme/fedmekirurgi 

Seksuell helse:

Psykisk helse, samliv, familie, ensomhet

Kunnskapsoversikt innen helseforskning

Eldreomsorg

Kontorutforming og heimekontor:

Kontorutforming og heimekontor

Skule:

Skolemåltid og mat i barnehagen

Digitale klasserom og e-læring

IKT-pedagogikk/e-læring/innovativ bruk av digital undervisning:

 • Aslaug Grov Almås - Førsteamanuensis
  IKT i grunnskolelærerutdanning, IKT i pedagogisk praksis
  Hvordan undervise ved hjelp av digitale verktøy på en god pedagogisk måte
  E-post: aslaug.almas@hvl.no, Mob: 997 31 49

 • Anders Grov Nilsen - Førstelektor
  E-læring og pedagogisk bruk av IKT
  E-post: anders.nilsen@hvl.no, Tlf: 53 49 15 11 Mob: 482 40 576

 • Oded Ben-Horin - Professor og instituttleder for Institutt for kunstfag
  Forskningsfelt: Kreativitet i skolen, jazzmusikk, vitskapsinspirert musikk, digitalt undervisningssamarbeid på tvers av landegrenser
  E-post: Oded.ben@hvl.no Tlf: +47 53 49 14 56/ 468 41 978

Skule og lærarutdanning

Kreativitet og kunstfag

 • Oded Ben-Horin - Førsteamanuensis og instituttleder for Institutt for kunstfag
  Forskningsfelt: Kreativitet i skolen, jazzmusikk, vitskapsinspirert musikk, digitalt undervisningssamarbeid på tvers av landegrenser
  E-post: Oded.ben@hvl.no Tlf: +47 53 49 14 56/ 468 41 978

Nynorsk og bokmål i grunnskule og vidaregåande

Utdanning

Barnehage:

Barnehagebarn

Lek og læring i friluftsliv

Tilvenning i barnehage

Barnevern og sosialt arbeid: 

Barnevern og sosialt arbeid

Rus, sosialt arbeid (sosionom):

Barnevern, omsorgssvikt, familievold, overgrep mot barn:

Velferdsteknologi, oppfølging av eldre på avstand:

 • Liv Jorunn Solstad – daglig leder for Laboratorium for teknologi i helse
  • Velferdsteknologi i kommuner og helseforetak
  • Stor pågang fra kommuner som ber om råd på digitale løsninger
  • E-post: Liv.Jorunn.Solstad@hvl.no, Mob: 415 00 856

Ungdomssosiologi/krisens innvirkning på ungdom:

 Sikkerheit til havs:

Navigasjon, skipssikkerhet, skipstrafikk

 • Johanne Marie Trovåg, mob91 37 26 53 / E-post: johanne.trovag@hvl.no 
  EkspertområderSkipstrafikk og skipssikkerhet, navigasjon. (Helge Ingstad-ulykken) Maritim næring: offshore-krise, sysselsetting, arbeidsmarked for maritimt utdannede.  
 

Evakuering cruiseskip og passasjerskip

 • Helle Asgjerd Oltedalmob: 938 26 187 / E-post: Helle.Oltedal@hvl.no
  Ekspertområder: evakuering av passasjerskip/ cruiseskip i arktiske strøk, sikkerhetsledelse til sjøs, den menneskelige komponenten i sikkerhet på skip. (Uttaler seg ikke om tekniske sider ved skipssikkerhet) 

Piratangrep, terrorsikring av skip

 • Sigmund Simonsenmob: 959 04 343 / E-post: Sigmund.Simonsen@hvl.no
  Ekspertområder: Skipssikkerhet og maritimt regelverk, f.eks. plikter og ansvar mht. Helge-Ingstad-ulykken og andre sjøulykker.  
  Piratangrep og terrorsikring av skip. 
  Forsvarets rettslige handlingsrom, både nasjonalt (f.eks. suverenitetshevdelse i Norge) og internasjonalt (f.eks. deltakelse i Irak og andre operasjoner). 

Klima og miljø:

Skred og geofare

 • Stein Bondevik - Professor
  • Ekspertområde: Utløysing av jordskred, spor etter tsunamiar
  • E-post: stein.bondevik@hvl.no, mob: 473 37 623
 • Denise Christina Ruther - Førsteamanuensis
  • Ekspertområde: Skredprosessar, skredfarevurdering, geofare, sedimentologi
  • E-post: denise.christina.ruther@hvl.no, mob: 966 93 575

 

Isbreer

Landskap, økologi og biologisk mangfald

Inger Auestad, mobil: 906 15 206, e-post: inger.auestad@hvl.no
Ekspertområde: Restaurering av kulturlandskap og kulturmiljø (særleg etablering av artsrik eng), restaurering etter kraftutbygging i fjellet, bruk av vill vegetasjon i hagar, vegkantar og andre urbane grøntområde, invaderande framande artar, korleis klimaendringar påverkar blåbær og andre artar i skogen

Stein Joar Hegland, mobil: 469 62 372, e-post: stein.joar.hegland@hvl.no
Ekspertområde: Pollinering og samspelet mellom insekt (til dømes humler) og ville plantar eller frukt- og bærplantar, effektar av klimaendringar på økosystema, beiteøkologi (hjort og insekt sin påverknad på blåbærplantar og vegetasjon i skog

Knut Rydgren, mobil: 482 85 043, e-post: knut.rydgren@hvl.no
Ekspertområde: Korleis naturen kjem seg etter den har vore forstyrra etter naturlege eller menneskelege inngrep (slik som kraftutbyggingar i fjellet), mose og korleis den responderer på forstyrringar, etasjemosens sexliv

Marianne Nilsen, mobil: 412 74 918, e-post: marianne.nilsen@hvl.no
Ekspertområde: Korleis bevare og forvalte biologisk mangfald i fjord og hav, dyr i havbotnen eller sedimenta, økosystem i fjordane, påverkad og biologiske effektar av ulike typar ureining og klimaendringar i havet (på marine artar, populasjonar, bestandar og økosystem)

 

Arealplanlegging og byutvikling:

Arealplanlegging og byutvikling

Økonomi: 

Økonomi, arbeid, velferd og bank

Historie, sosiologi og samfunnsfag:

Historie

Pål Berg Svenungsen, mobil: 416 51 747, e-post: pal.berg.svenungsen@hvl.no
Ekspertområde: Vikingtid, korstog, skandinavisk og ejuropeisk mellomalder, politisk kultur i mellomalderen, historiografi, historiebruk, mikrohistorie, digital historieundervisning

Knut Øyangen, mobil: 988 78 847, e-post: knut.einar.utnes.oyangen@hvl.no
Ekspertområde: Pirathistorie, slavehandel, imperium, barndommens historie, global historie, amerikansk politisk historie, 1700-talet, økonomisk historie

Yngve Nilsen, mobil: 404 78 103, e-post: yngve.skjerseth.nilsen@hvl.no
Ekspertområde: Norsk klimapolitikks historie, energihistorie, næringslivs-/bedriftshistorie, kunnskapshistorie, fagforeiningshistorie, moderne norsk historie

Oddmund Løkensgard Hoel, mobil: 970 21 194, e-post: oddmund.hoel@hvl.no
Ekspertområde: Regionhistorie, lokalhistorie, språkhistorie, kulturhistorie, nasjonalisme, utdanningshistorie, organisasjonshistorie, nyare norsk historie, historiedidaktikk

 

Sosiologi og samfunnsfag

Anette Fagertun, mob: 958 29 991, e-post: Anette.Fagertun@hvl.no 
Ekspertområde: Arbeid og sosial ulikhet, kjønn og klasse

Roger Hestholm, mobil: 993 96 356, e-post: roger.hestholm@hvl.no
Ekspertområde: Sosial klasse, kultursosiologi, akademisk kunnskap og kultur, sosial samhandling, menneskekroppens sosiologi og historie, sosialisering, oppvekst, ungdom og utdanning

Irina Pavlova, mobil: 415 43 146, e-post: irina.pavlova@hvl.no
Ekspertområde: Ungdomsmobilitet i Europa (arbeidsmobilitet, elev- og studentutveksling), internasjonalisering i utdanning og arbeid, praksis i displinfag, arbeidsrelevans i høgare utdanning, aktivt medborgarskap (kreative metodar)

Bård Rydland Aaberge, mobil: 407 85 381, e-post: bard.aaberge@hvl.no
Ekspertområde: Urfolk i Australia (Kuku Ylanji), samspelet mellom draum og kosmologi, tradisjonell kunnskap i møte med modernitet

Lars Gjelstad, mobil: 918 19 250, e-post: lars.edvin.gjelstad@hvl.no
Ekpsertområde: Kultur, identitet, konsum, undgomskultur og globalisering, utdanning, yrkesfag, arbeidsliv og velferd, kjønn, generasjon, by-land

Teknologi og ansvarlig innovasjon: 

Smarte byer, kunstig intelligens

 • Reza Arghandeh, e-post: reza.arghandeh@hvl.no, tlf: +47 55 58 71 95
  Ekspertområder: smarte byer, kunstig intelligens, smart grid, analyser av satelittbilder
 • Alexander Selvikvåg Lundervold, e-post: alexander.selvikvag.lundervold@hvl.no, mobil: 959 31 335
  Ekspertområder: maskinlæring og kunstig intelligens, bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten, tverrfaglig undervisning for ingeniører og medisinere, medisinsk bildeanalyse

Datateknologi innen helse

 • Ilker Meric, e-post: ilker.meric@hvl.no, mobil: 932 93 775 
  Ekspertområder: partikkelterapi, Monte Carlo-metoder, sensorer og sensorutvikling, dataanalyse. Leder nå prosjekt om å utvikle et kamera som skal sikre en bedre strålebehandling av kreftpasienter

 • Alexander Selvikvåg Lundervold, epost: alexander.selvikvag.lundervold@hvl.no, mobil: 959 31 335
  Ekspertområder: maskinlæring og kunstig intelligens, bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten, tverrfaglig undervisning for ingeniører og medisinere, medisinsk bildeanalyse

Automasjon

 • Marcin Fojcik, mob: 917 90 947, e-post: marcin.fojcik@hvl.no
  Ekspertområde: Pedagogiske metodar innanfor programmering, korleis maskiner kommuniserer med kvarandre og med menneske, best mogleg bruk av slike kommunikasjonssystem, produksjonssystem (slik som fabrikkautomasjon og datakommunikasjon i fabrikkar), pedagogiske metodar innanfor STEM-faga (naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk), velferdsteknologi (smart utstyr, pasienttryggleik, kunstig intelligens i diagnostikk), berekraftig utvikling i industri og utdanning

Robotikk og digitalisering

 • Erik Kyrkjebø, mob: 930 59 349, e-post: erik.kyrkjebo@hvl.no
  Ekspertområde: robotikk (robotar versus menneske på arbeidsplassen, robotar som hjelp i helsevesenet), digitalisering i næringslivet (behovet for digitalisering, korleis ta i bruk data på nye måtar)

 

Mobilapplikasjoner

 

Nettverk og automasjon

 • Marcin Fojcik, mob: 917 90 947, e-post: marcin.fojcik@hvl.no
  Ekspertområde: Pedagogiske metodar innanfor programmering, korleis maskiner kommuniserer med kvarandre og med menneske, best mogleg bruk av slike kommunikasjonssystem, produksjonssystem (slik som fabrikkautomasjon og datakommunikasjon i fabrikkar), pedagogiske metodar innanfor STEM-faga (naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk), velferdsteknologi (smart utstyr, pasienttryggleik, kunstig intelligens i diagnostikk), berekraftig utvikling i industri og utdanning

Brannsikkerhet:

Brannsikkerhet

 • Torgrim Log, professor i brannsikkerhet og HMS
  - Lyng-, gress og skogbrann, brann i historiske bygninger, tunnelbrann, industribranner og -eksplosjoner. 
  - Mob: 900 50 001, e-post: Torgrim.Log@hvl.no
  - Forskningsprosjekt storbrann: https://www.hvl.no/forsking/gruppe/storbranner/

 • Arjen Kraaijeveld, førstelektor og brannmann
  - Brannspredning, materialfuktighet, tunellbrann, brannsikkerhet
  - Mob: 994 78 496, e-post: Arjen.Kraaijeveld@hvl.no

 • Bjarne Christian Hagen, førsteamanuensis i brannsikkerhet og HMS
  - Brannsikkerhet, ulmebrann, intervjuet ifbm brann i parkeringshuset på Sola Lufthavn
  - Mob: 975 03 578, e-post: bjarne.hagen@hvl.no
  - Leder forskningsprosjekt om brannsikkerhet blant sårbare grupper. 70 prosent av de som dør i brann i dag tilhører sårbare grupper dvs: eldre og personer som sliter med rus og psykiske problemer.
   

Avdelingsleiar
Høgskulen på Vestlandet
Nestleiar
Høgskulen på Vestlandet