Finn ein forskar

HVL-forskarar har kunnskap om mange ulike fagområde. På denne sida finn du eit utval av forskarar som kan uttale seg om aktuelle tema.

Aktiv læring

bilde av Eivind Aadland

Eivind Aadland

Eg arbeider med å kartlegge, forstå og fremme fysisk aktivitet hos barn. Gjennom forskinga mi undersøker eg fysisk aktivitet i barnehagen og korleis fysisk aktivitet i barnehagen kan fremmast som ein del av barnehagen sin praksis. Sentralt i dette arbeidet er utvikling og utprøving av tiltak knytt til kompetanseutvikling i barnehagen samt utvikling av nye metodar for å analysere fysisk aktivitet målt med akselerometer.

Aldring

bilde av Max Korbmacher

Max Korbmacher

Eg forskar på hjernen gjennom livsspennet. I forskinga nyttar eg meg av magnetresonanstomografi (MR), ein teknikk for å framstille blider og identifisere biomarkørar på aldring og helse.

Alzheimer og pårørande

bilde av Ellen Johanne Svendsbø

Ellen Johanne Svendsbø

Mitt forskingsområde har fokus på pårørande til personar med syndromet demens, og (no) mest på pårørande til personar som har diagnosa Lewylegeme demens. Denne diagnosa har litt andre startsymptom enn andre typar av demens, som eksempelvis hallusinasjonar, vrangforestillingar, stivheit og skjelvingar i armar og bein, i tillegg til kognitiv svikt og søvnutfordringar.

Amerikansk politikk og historie

bilde av Hilmar Mjelde

Hilmar Mjelde

Eg er professor i statsvitskap og forskar på demokrati med særleg vekt på amerikansk politikk, høgreekstremisme og politiske parti.

bilde av Knut Einar Utnes Øyangen

Knut Einar Utnes Øyangen

Førsteamanuensis

Amming

bilde av Eline Skirnisdottir Vik

Eline Skirnisdottir Vik

Eg forskar på kvinnehelse, familiehelse og nyfødthelse. Mitt arbeid inkluderer både kvalitative og kvantitative studiar der målet er å auke forståinga for ulike problemstillingar knytt til svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Spesielt er eg interessert i å auke kunnskapen om, og på sikt også betre helsetenesta for, gravide og fødande med innvandrarbakgrunn. Ein anna gruppe eg fokuserer på er fødande som ikkje rekker frem til planlagt fødestad, og dermed føder ikkje-planlagt utanfor institusjon.

Arbeidsinkludering

bilde av Liv Grethe Kinn

Liv Grethe Kinn

Eg underviser, veileder og forsker på temaene kvalitativ metode, psykososial rehabilitering og arbeidsinkludering for personer med alvorlige psykiske lidelser, og profesjonsutøving innen ergoterapi og psykisk helsearbeid.

bilde av Kjetil Grimastad Lundberg

Kjetil Grimastad Lundberg

Mine faglige kompetanse- og interessefelt ligger i skjæringsfeltet mellom velferd, ulikhet, fattigdom, marginalisering og sosiale problemer, velferdsstatens institusjoner og profesjoner, forholdet mellom bakkebyråkrati og digitalisering, sosialpolitiske dilemmaer, sted og urbanitet, sosiologiske perspektiver på makt og interaksjon, og institusjonell etnografi.

Arbeidsliv og kjønn

bilde av Anette Fagertun

Anette Fagertun

Ekspertområder: kjønn, klasse og sosial ulikhet, særlig knyttet til arbeid og arbeidslivet, politikk, velferdspolitikk, makt og rettferdighet. Opptatt av kvinners helse i et helthetlig livsløpperspektiv, at overgangsalderen er stillegjort og at kvinnehelse er neglisjerte områder i både forskning og politikk.

Arbeids­marknaden

bilde av Henrik Lindegaard Andersen

Henrik Lindegaard Andersen

Førsteamanuensis

bilde av Anette Fagertun

Anette Fagertun

Ekspertområder: kjønn, klasse og sosial ulikhet, særlig knyttet til arbeid og arbeidslivet, politikk, velferdspolitikk, makt og rettferdighet. Opptatt av kvinners helse i et helthetlig livsløpperspektiv, at overgangsalderen er stillegjort og at kvinnehelse er neglisjerte områder i både forskning og politikk.

bilde av Liv Osland

Liv Osland

Eg forskar på bustadmarknader og regional økonomi. Eg har studert relasjonen mellom bustadmarknader og tilgjengelegheit til arbeidsmarknadane, virkingar på bustadsprisar av vegutløsingar, innføring eller fjerning av bompengar, relokalisering av arbeidsplassar. Eg har også studert korleis man kan verdsette miljøgoder ved hjelp av indirekte metodar. I de seinare årene har eg studert segregering av innvandrar i relasjon til bustadmarknaden, i tillegg til integrering av innvandrar på arbeidsmarknaden.

Arealutvikling

bilde av Carolyn Ahmer

Carolyn Ahmer

Jeg forsker på planlegging innenfor plan- og bygningslovens virkeområde, arkitekturteori og -historie.

bilde av Akkelies van Nes

Akkelies van Nes

Professor