Førsteamanuensis

Anette Fagertun

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er sosialantropolog med PhD fra UiB i 2009. Eg jobbar hovudsakleg med problematikkar knytt til Europa generelt og Noreg spesielt, men har tidlegare også forska i Sør-aust Asia, Indonesia. Forskingsinteressene mine er breie og omfattar arbeid, kjønn og klasse; marginalisering, sosial ulikskap og integrering; mangfald og multikulturalisme; velferdssystem og tenesteorganisering; kommunale helse og omsorgstenestar; velferdsreformer og velferdspolitikk; re og de-politisering og ideflyt; innovasjon i offentleg sektor; hegemoni, motstand og  makt.  

Frå oktober 2019 til september 2024 leiar eg eit stort institusjons strategisk forskingsprosjekt finansiert av Noregs Forskingsråd (NFR), «The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape», (ISP prosjektetsom i eit komparativt perspektiv utforskar kva faktorar som formar og fremjer tenestesamhandling i dei kommunale helse og omsorgstenestane og mellom desse og andre offentlege velferdstenestar.

Underviser i
 • Vitenskapsteori og metode
 • Akademisk skriving
 • Samfunnsvitskapleg teori
Forskar på
 • Helse og Omsorgstenester
 • Helsepolitikk
 • Arbeid og sosial ulikhet
 • Kjønn og klasse
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Den offentlige helse og omsorgssektoren som inkluderingsarena

  (2022)
 • Kjønn, politikk og velferdsstat

  (2022)
 • Kva vilkår har rettferd i velferdsstaten når sosiale spørsmål smeltar?

  (2022)
 • Kvinnedagen 8 mars 2022. Arbeid, kjønn og ulikskap

  (2022)
 • Politics and Science. Socio-technical imaginaries and co-production in welfare research and welfare services.

  (2022)
 • Vis alle