Senter for omsorgsforskning, vest

Vi forskar på vilkår og utvikling av velferdstenester, med fokus på den kommunale helse- og omsorgsektoren. Forskinga vår gir kunnskap om og for tenestene i eit samanliknande perspektiv, både lokalt og internasjonalt. Vi er eit tverrfagleg forskingssenter, med særleg kompetanse på samfunnsvitskapeleg tilnærming.

Våre forskingssatsingar:

Samanlignande tenesteforskning 

Samanlignande tenesteforsking studerer velferdsstaten sine tenester i eit komparativtog tverrfagleg perspektiv. Materielle, økonomiske, organisatoriske, politiske og kulturelle forhold og konsekvensar blir studert på tvers av kommunar, sektorar og landegrenser.

Innovasjon i offentleg sektor

Innovasjon i offentleg sektor har eit tverrfagleg og tverrsektorielt siktemål, og søkelys på korleis nye eller endra praksiser blir skapt, institusjonalisert, spredt, omforma eller avvist. 

Filosofi og grunnlagstekning

Korleis trer omsorg fram og korleis blir den erfart? Kva rammevilkår og spillerom får omsorg inna pleie- og omsorgsinstitusjonane i dag?

sofv-banner.jpg

Aktuelt

Fire grep som gir integrering i arbeidslivet

Ofte er det kvinner med innvandrerbakgrunn som får de små stillingene på sykehjemmene. Og små stillinger kan føre til dårligere kvaliteten på arbeidet som utføres, skriver Laila Tingvold, førsteamanuensis Senter for omsorgsforksning, NTNU i Gjøvik og Mai Camilla Munkejord, postdoktor, Senter for omsorgsforskning, Høgskulen på Vestlandet

Stort potensiale for passiv sensorteknologi

Baselinedata fra LIVE@Home.Path-studien vister at hjemmeboende personer med demens i hovedsak har tilgang til tradisjonell og obligatorisk velferdsteknologi (VT). Det er stort potensiale for passiv sensorteknologi, lokaliserings- og kommunikasjonsteknologi, spesielt for VT som ikke blir tilbudt av kommunen. Personer med demens hadde oftere VT installert dersom de var eldre, deres pårørende var yngre, når de var kvinner, bodde alene, og hadde generelt dårlig funksjonsnivå.

Hjemmesykepleiens plass i nyere stortingsmeldinger

I denne artikkelen er hjemmesykepleiens plass i nyere stortingsmeldinger gjenstand for en Fairclough-inspirert kritisk analyse. I meldingene beskrives hjemmesykepleie som en basistjeneste, men omtales likevel lite og vagt. Dette mener forfatterne har sammenheng med at meldingene legger vekt på mestring og rehabilitering, mens de store gruppene med langvarige omsorgsbehov forblir usynlige, til tross for omfang og høyt tjenestebruk.

Betydningen av ulike rammevilkår

Tema for artikkelen er betydningen av ulike rammevilkår i sykehjem og hjemmetjenester for involvering av frivillige. I følge en spørreundersøkelse til ledere er det mindre organisert frivillig arbeid i hjemmetjenestene enn i sykehjem. En forklaring på dette kan være at frivillige i hjemmetjenestene opererer mer på egenhånd mens de i sykehjem oftere inngår i sosiale sammenhenger med andre frivillige og personalet. Det stilles spørsmål ved potensialet for frivillighet i disse tjenestene, og spesielt i hjemmetjenestene

Studie om hva som utgjør det gode liv for eldre sørsamer med bakgrunn fra reindriften

I denne artikkelen gjør vi analyse av fotografier og historier om hva som utgjør det gode liv for eldre sørsamer med bakgrunn fra reindriften. Metoden som er brukt kalles photovoice og kan være særlig egnet til å gi en tydelig stemme til sårbare grupper. I artikkelen diskuterer vi betydningen for deltakerne av a) å føle seg som en del av naturen, b) å føle seg omfavnet av egen familie, samt c) å føle seg knyttet til reinsdyrene.

Følg oss på Facebook