Forskernettverket Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Forskernettverket har sin forankring på Senter for omsorgsforskning, Vest.

Omsorg kan betraktes som et grunnvilkår som hører selve livet til. Det er en kjensgjerning at mennesket er avhengige av og utlevert til hverandre. I avhengigheten og utlevertheten berøres menneskets sårbarhet. Det er ikke likegyldig hvordan sårbarheten møtes. Omsorg er responsen på denne kjensgjerning. Selv om avhengighet, sårbarhet og omsorg er universelle og grunnleggende fenomen, kommer de særlig tydelig til syne i relasjoner mellom pasienter og profesjonelle i pleie og omsorgstjenestene, det vil si i de konkrete pleie og omsorgssituasjonene.

Foruten å arbeide med omsorgens ontologiske grunnvilkår vil vi også utforske og studere strukturelle og kulturelle rammevilkår for omsorg i konkrete situasjoner og institusjoner. Nettverket arbeider internt, med eksterne forskere utenfor regionen, og nasjonalt og internasjonalt. Over halvparten av medlemmene av forskernettverket (ca. 60 personer) er ansatt på Senter for Omsorgsforskning Vest sine partnerinstitusjoner på Vestlandet. Det arrangeres nettverksseminar og konferanser der grunnlagsproblematikker rundt omsorg blir lagt fram og drøftet. Det blir hvert halvår arrangert et seminar, og hvert annet år en konferanse med etterfølgende publikasjoner.

Det bredt sammensatte forskernettverket fokuserer på ulike spørsmål knyttet til omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår. Blant annet:

 • Hva springer omsorg ut av?
 • Hvordan trer omsorg fram og erfares?
 • Hvilken grunnlagstenkning kan knyttes til omsorg, generell etikk og profesjonsetikk?
 • Hvilke rammevilkår og spillerom gis omsorg innenfor pleie- og omsorgsinstitusjonene i dag og hvordan blir de påvirket av ulike styringsmekanismer?
 • Hvordan forholder makt seg til omsorg?
 • Hvordan vokser omsorg fram i de profesjonelle fellesskapene og den profesjonelle omsorgen?
 • Hvordan kan behandlings- og pleiekulturene bidra til en god profesjonalitet der pasienters sårbarhet og lidelse blir møtt?
 • Hvilke etiske problemstillinger trer fram i profesjonelle omsorgsrelasjoner?
 • Hva truer omsorgen innenfor pleie- og omsorgstjenestene i dag?

Publikasjoner

Deltakerne i nettverket har gjennom flere år hatt en rekke vitenskapelige sampublikasjoner basert på halvårlige seminar- og konferansevirksomhet.

I mars 2020 ble et temanummer i International Practice Development Journal, publisert med artikler basert på nettverket sin internasjonale konferanse med tittel: “Critical perspectives on person, care and aging” våren 2019: Volume 10, Special Issue: Critical perspectives on person, care and aging (fons.org)

I 2018 stod nettverket for et temanummer i Tidsskrift for omsorgsforskning med tittel «Hva er omsorg?» Nummeret er publisert på Idunn.no 

I 2017 ga nettverket ut et temanummer i Tidsskriftet International Practice Development Journal med tittel: “Enhancing well-being: practice and politics. Sharing learning from the Norwegian Welfare State”. 

I 2015 ga nettverket ut temanummeret «Makt og omsorg» i tidsskriftet Michael Quarterly nr. 2: 2015. Temanummeret har bakgrunn i en tverrfaglig seminarrekke 2013–2014 med makt og omsorg som gjennomgående tema.

I 2014 ga nettverket ut boken "Rom for omsorg?" på Fagbokforlaget. Boken er en vitenskapelig antologi som retter søkelyset på rommene i helsevesenet. Boken tar opp omsorgens vilkår (del 1), omsorgens relasjoner (del 2) og omsorgens omgivelser (del 3). Forfatterne stiller på ulike måter spørsmål om hvilket rom det for omsorg i dagens helsevesen. De bidrar til debatt om helsevesenet og helseprofesjonene, med særlig vekt på omsorgstjenester og omsorgsarbeid.

I 2010 hadde nettverket et temanummeret med tittel «Omsorg» i tidsskriftet Michael Quarterly nr. 2.

Seminarer og konferanser de siste årene:

Foruten semestervise åpne seminarer i nettverket arrangeres også konferanser:

 • 18-19. september 2024, «Rom for sansning? Omsorgens estetikk», Sted: Alrek helseklynge. Årstadveien 17, Bergen.
 • 25. oktober 2022, VID i Stavanger, seminar med tittel: Rettferdighet og omsorg
 • 28. oktober 2021, Høgskulen på Vestlandet, campus Stord: seminar med tittelen «Tid og omsorg».
 • 05. november 2020, Høgskulen på Vestlandet, seminar med tittel: Omsorg, arkitektur og teknologi.
 • 29. oktober 2019, Universitetet I Stavanger, seminar med tittel: Det skapande språket, sjølvet og kulturen. Paul Ricoeur som omsorgstenker.
 • 15. og 16. mai 2019, campus Bergen internasjonal konferanse med abstract med tittel: “Critical Perspectives on Person, Care and Aging”
 • 6. november 2018, campus Bergen seminar med tittel: «Erkjennelsens grenser og muligheter inn mot omsorgstekning - Ulike lesninger av Foucault»
 • 19. mars 2018, VID campus Haraldsplass seminar med tittel: «Etikkens sted sett fra Kierkegaard og Løgstrup»
 • 24. oktober 2017, campus Stord seminar med tittel: «Etikk og den fremmede andre»
 • 9. og 10. mai 2017, campus Bergen Internasjonalt seminar med tittel: «Care philosophy”
 • 8. og 9. november 2016, VID campus Haraldsplass Nordisk Konferanse med abstract med tittel: «Velferdsstatens tause omsorgsfelt»
 • 28. april 2016, campus Førde seminar med tittel: «Den nordiske velferdsstats tause omsorgsfelt»

Leiar i nettverket

Medlemmer i Arbeidsutvalget (AU)

bilde av Anette Fagertun

Anette Fagertun

Professor

bilde av Frode Skorpen

Frode Skorpen

Førsteamanuensis

bilde av Herdis Alvsvåg, VID

Herdis Alvsvåg, VID

Professor Emerita

bilde av Kari Martinsen, VID, UIT

Kari Martinsen, VID, UIT

professor emerita

bilde av Oscar Tranvåg

Oscar Tranvåg

Professor

bilde av Oddvar Førland

Oddvar Førland

Professor

bilde av Sissel M. Finholt-Pedersen, UiS

Sissel M. Finholt-Pedersen, UiS

Postdoktor i profesjonelle relasjoner