Tjenesteforsk - Sammenlignende tjenesteforskning

Tjenesteforsk er en tverrfaglig forskningsgruppe som forsker på velferdsstatens tjenester i et komparativt perspektiv.

Vårt hovedfokus er helse-, omsorg- og velferdsstjenestene i kommunene. Vi er også opptatt av dynamikker på tvers av sektorer, nivå, og kommune og landegrenser. Søkelyset rettes på hvordan kulturelle forhold, finansieringssystemer, teknologi, organisatoriske strukturer og politiske prosesser påvirker tilgang til tjenester, kvaliteten og kostnadene ved tjenestene, og til syvende og sist helse, velferd og livskvalitet for borgerne.

Gruppen er forankret ved Senter for omsorgsforskning, vest, og vi arrangerer jevnlige forskningsseminarer der forskningsprosjekter, litteratur og pågående forskningsarbeid drøftes.

Tematikker og arbeidsmåter

Forskningsgruppen driver ulike forskningsaktiviteter og tar initiativ til og utvikler løp for yngre forskere.

Eksempler på viktige tema er: samhandling, sosialt og kulturelt mangfold, sosial ulikhet, prioritering og variasjon i tjenester. Vi nytter flere ulike forskningsmetoder og teoretiske perspektiv.

Deltakelse i PhD-programmene «Helse, funksjon og deltaking», og «Ansvarleg innovasjon og regional utvikling»

  • Vitenskapsteori og etikk, obligatorisk emne, 5 stp. Emneleder: Anette Fagertun. Undervisere: Frode F. Jacobsen.
  • Tjenesteforskning. Kontekstuelle betingelser for helse, funksjon og deltakelse, valgfritt emne, 5 stp. Undervisere: Anette Fagertun, Frode F. Jacobsen, Oddvar Førland.
  • Helse, funksjon og deltaking, kjerneemne, 5 stp. Emneleder: Tobba T. Sudman. Undervisere: Anette Fagertun.
  • Komite for opptak til PhD-programmet «Helse, Funksjon, Deltaking», Oddvar Førland.
  • Innovasjon i offentleg sektor, obligatorisk emne, 5 stp. Emneleder: Frode F. Jacobsen. 

Prosjekt

Pågående prosjekt, Norges Forskningsråd

PhD og postdoc-prosjekt

Utvalg av andre pågående prosjekt

Avsluttede prosjekt

Forskningsgruppeleder

bilde av Anette Fagertun

Anette Fagertun

Professor

Vara

bilde av Oddvar Førland

Oddvar Førland

Professor

Koordinator