Tjenesteforsk - Sammenlignende tjenesteforskning

Tjenesteforsk er en tverrfaglig forskningsgruppe som forsker på den norske velferdsstatens tjenester i et komparativt perspektiv.

Vårt hovedfokus er helse og omsorgstjenestene i kommunene. Vi er også opptatt av dynamikker som ofte går på tvers av sektorer, nivå, og kommune og landegrenser. Omdreiningspunktet er tjenestenes mangfold, innhold og kontekster - inkludert relasjoner mellom tjenestesystemer, lokale og sentrale myndigheter, politiske systemer og strømninger, brukerne og det sivile samfunn.

Gruppen er forankret ved Senter for omsorgsforskning, HVL og arrangerer jevnlige forskningsseminarer der litteratur og pågående forskningsarbeid drøftes.

Tematikker og arbeidsmåter

Forskningsgruppen driver ulike forskningsaktiviteter og tar initiativ til og utvikler løp for yngre forskere. Eksempler på viktige tema er samhandling, sosialt og kulturelt mangfold, sosial ulikhet, prioritering og variasjon i tjenester. Vi nytter flere ulike forskningsmetoder og teoretiske perspektiv.

Pågående prosjekter, Norges Forskningsråd

PhD og postdoc-prosjekter

Utvalg av andre pågående prosjekter

Deltakelse i PhD-programmene «Helse, Funksjon og Deltaking», og «Innovasjon og regional utvikling»

  • Vitenskapsteori og etikk, obligatorisk emne, 5 stp. Anette Fagertun, emneleder. Undervisere Frode F. Jacobsen, Christine Øye.
  • Kontekstuelle betingelser, valgfritt emne, 5 stp. Christine Øye, emneleder. Undervisere Anette Fagertun, Frode F. Jacobsen, Oddvar Førland.
  • Kjerneemne, obligatorisk emne, 5 stp,. Undervisere Christine Øye, Anette Fagertun.
  • Komite for opptak til PhD «Helse, Funksjon, Deltaking», Oddvar Førland.
  • Sosial innovasjon, obligatorisk emne. Frode F. Jacobsen. 

Forskergruppeleder

Professor
Senter for omsorgsforsking

.