Stipendiat

Marianne Giske Holvik

Marianne Giske Holvik
Epost: Send epost
Bergen
ALR, 3B10-03

Arbeids- og kompetanseområde

Utdannet sykepleier, master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen.

Har forsket på pårørerende i sykepleiefaget, hjemmesykepleie og er nå phD-kandidat i internasjonalt prosjekt: The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape (ISP): https://www.hvl.no/prosjekt/686193/. Finansiert av NFR. 

Kort oppsumert handler phD-studien om følgende:

Hovedmålet med studien er å avdekke de historiske og sosiale betingelsene for innføringen av «tillitsreformer» i norske kommuner, samt å få frem hvordan denne formen for ledelse/organisering virker på hjemmesykepleiepraksisen i en gitt kommune. Studien baserer seg på en antagelse om at både politiske og samfunnsmessige strukturelle endringer i Norge og innføring av markedsliberale effektiviseringsstrategier i offentlig helsevesen har spilt en rolle for hvilke reformer som har blitt utviklet og innført i kommuner og at disse er styrende for praktikker i hjemmesykepleien, og for hvordan sykepleiere og andre ansatte posisjonerer seg og for hvordan brukere forventer at tjenester tilbys den enkelte. Antagelsen vil bli undersøkt i lys av den franske sosiologen Pierre Bourdieu (1930-2002) sin feltanalytiske optikk. Studien anvender analysestrategien empirisk ved bruk av registrantanalyse av offentlige dokument som kan belyse forskingsspørsmålene, og andre kilder som for eksempel informanter tilsatt i kommunen i forskjellige posisjoner. Historisering er et sentral metodisk grep for å avdekke opphav og utvikling/endringer (brudd) samt hvilke vilkår som ligger til grunn for endringer som kan bidra til å forklare posisjoneringer fra de ulike posisjonene i feltet. Det vil si dagens praksis.