The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape (ISP)

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Senter for omsorgsforskning vest

Prosjekttype

Anvend forsking

Grunnforsking

Prosjektperiode

Oktober 2019 - September 2024

Finansieringskjelder

Noregs forskingsråd

Totalbudsjett

24000000 NOK

Prosjektsamandrag

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som forskningsfelt. Det gjør vi gjennom en flerfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den norske velferdsstaten. Vi fokuserer på hvordan sosiale og strukturelle dynamikker skaper vilkår for de kommunale helse og omsorgstjenestene og identifiserer forhold som kan fremme eller hemme samarbeid og prioritering i tjenestene.

Bærekraftige offentlig tjenester

Prosjektet relaterer seg til samfunnsutfordringen om velferdsregimets kapasitet og hvordan skape bærekraftige offentlige tjenester grunnlagt i verdien om lik tilgang til tjenester av lik kvalitet. Helse- og omsorgssektoren er en av sektorene som utgjør det institusjonelle landskapet i Norge. Primærhelsetjenesten er desentralisert og kommunale helse og omsorgstjenester utgjør den institusjonelle ryggraden i velferdsstaten. Disse tjenestene utgjør vårt startpunkt i prosjektet.

Fokusområder

Vårt forskningsfokus i fire arbeidspakker dekker en rekke forhold som vil gi ny kunnskap om tjenestesamhandling og inkluderer utforskning av:

  • vilkår for å utvikle bærekraftige tjenester
  • arbeidet som produserer tjenester
  • organiseringen og styringen av kommunale tjenester
  • kommunal og nasjonal politikk rundt tjenestesamhandling
  • internasjonale policy-trender i helse, velferd og omsorg

Ledelse og partnere

Prosjektet ledes av Senter for Omsorgsforskning (SOF), vest, Høgskulen på Vestlandet (HVL), og har SOF øst, sør, midt, nord og NORCE samfunn som nasjonale partnere, samt fire internasjonale partnere: UCSF, MSU, NIVEL og Aarhus Universitet. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.