Professor

Jeanne Helene Boge

Arbeids- og kompetanseområde

 

Eg er professor i sjukepleie ved Master i klinisk sjukepleie, Høgskulen på Vestlandet (HVL).

UTDANNING: Eg er intensivsjukepleiar med mellomfag i filosofi, praktisk pedagogisk utdanning og mellomfag, hovudfag og doktorgrad i sjukepleievitskap.

FORSKING: Eg har initiert og leia ei rekkje studiar. Forskinga mi har hovudsakleg omhandla hygiene, kroppsleg reinsemd, sjukepleieutdanning og arbeidstilhøva i multikulturelle sjukeheimar. Studiane har vanlegvis hatt eit samfunnsvitskapleg og historisk perspektiv. Eg er med-redaktør i tidsskriftet Praxeologi og har vore fagfelle i ei rekkje tidsskrift. Dei siste 10 åra har eg vore ein del av forskingsgruppa Tjenesteforskning ved Senter for Omsorgsforskning Vest, HVL og forskingsgruppa Praxeologi ved Universitetet i Bergen (UIB). I begge forskingsmiljø arbeider ein hovudsakleg med eit samfunnsvitskapleg perspektiv på helse, sjukdom og sjukepleie.

PEDAGOGISK ERFARING: Eg har omfattande erfaring med utdanning-, vegleiing og sensurering på bachelor-, vidareutdannings-, master – og ph.d. nivå i sjukepleie.

OPPONENT/KOMMISJONSARBEID: Eg har vurdert fleire phD studiar, vore opponent og leiar for-/medlem av fleire kommisjonar som vurdert søkjarar til vitskaplege stillingar.

PASIENTNÆRE ERFARINGAR: Eg har arbeidd pasientnært i sjukeheim, heimesjukepleie, på intensiv, post operativ, akutt mottak og på Noregs fyrste smerteklinikk ved Haukeland sjukehus i Bergen.

Underviser i
 • Skriving av praxeologiske mastergradsoppgåver
 • Bourdieu sine teoriar med tilhøyrande analysestrategi, metodar og teknikkar
 • Bourdieu sine teoriar med tilhøyrande analysestrategi, metodar og teknikkar
 • Generell vitskapsteori/-filosofi, forskingsetikk, forskingsmetodar og -teknikkar
 • Hygiene
 • Kropplege vask og stell tenester
Forskar på
 • Hygiene
 • Toalettpraksisar
 • Kroppsvask
 • Arbeidstilhøva i multikulturelle sjukeheimar
 • Sjukepleiutdanning
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Handhygiene som ikkje er i samsvar med nasjonale tilrådingar

  Boge, Jeanne Helene, Dagestad, Kjersti Hammersland (2023)
 • Praxeologisk studie om sykepleiers posisjon til antibiotikabruk

  Boge, Jeanne Helene, Edvardsen, Solveig (2023)
 • Velferdsteknologi i Norske hjemmetjenester. En praxeologisk studie om statslige visjoner i møte med markedskrefter og kommunale realiteter

  Brandser Alvsåker, Yngvild, Petersen, Karin Anna, Fadnes Jacobsen, Frode, Boge, Jeanne Helene, Ågotnes, Gudmund (2023)
 • Har nasjonal eksamen auka kompetansen til nyutdanna sjukepleierar?

  Boge, Jeanne Helene (2023)
 • Har nasjonal eksamen i sjukepleie auka kompetansen til nyutdanna sjukepleiarar?

  Boge, Jeanne Helene (2023)
Vis alle