E-helsearena HVL

Kan infrarøde kamera varsle om fall eller andre uønskede hendelser i hjemmet? Og hvordan virker en norsk utviklet automatisk komfyrvakt?

E-helsearena HVL er en arena for forskning, innovasjon og læring for studenter og forskere, helse- og omsorgssektoren og for tilbydere av velferdsteknologiske løsninger.

Sammen søker vi å legge til rette for å adressere de store utfordringene samfunnet står ovenfor innen helse og omsorg, for både unge og eldre. Målet er å bringe sammen de ulike aktørene slik at kunnskapsdeling, endring og innovasjon kan resultere i ny kunnskap, produkter og løsninger til nytte for innbyggerne.

Engasjement fra studenter i ulike utdanningsløp og på tvers av utdanningene er et sentralt element for å lykkes.

Les mer om omsorgsteknologi

Omsorgsteknologi kan gi mennesker nye muligheter til selvstendighet og trygghet, og til å klare seg på egenhånd i dagliglivet.

Ulike former for teknologi kan fungere som støtte både til brukere, pårørende og ansatte i helse- og sosialsektoren. Målet er å gi brukerne mulighet til selv å klare seg best mulig i egen hverdag, gi både brukere og pårørende større trygghet og avlastning, gi brukerne mulighet til å delta i brukernettverk og holde løpende kontakt med hverandre, samt gi alle parter større muligheter til å skaffe seg opplysning og motta veiledning gjennom nettbaserte programmer og nye sosiale medier. Det gir også mulighet for å utnytte ressursene bedre i møtet med fremtidas omsorgsutfordring. Omsorgsteknologi har som formål å bidra til å løse helt konkrete problemer og behov.

Norge har en enestående mulighet til å legge til rette for innovasjon og utvikling innenfor en arbeidsintensiv sektor og samtidig bidra til å utvikle norsk næringsliv og skape nye muligheter for bedriftene. Norge kan ta en ledende posisjon som innovatører ved utvikling av nye teknologiske muligheter. Arbeidsplassene i helse og omsorgssektoren kan bli mer attraktive fordi det satses på teknologi som gjør det mulig å leve lengst mulig i eget liv.

Med fokus på hjemmebaserte tjenester har kommunen endret både tjenesteinnhold, arbeidsform og funksjon i helse- og sosialsektoren. Omsorgsteknologi innebærer endringer både for ansatte, brukere, pårørende og for organisering av sektoren. Først og fremst vil det kreve ressursmessige endringer, ettersom målet er å kanalisere de menneskelige ressursene dit de trengs mest. Teknologi skal ikke erstatte menneskene som arbeider innenfor helse- og sosialsektoren, men snarere betraktes som nødvendig støtte og supplement dersom sektoren skal klare å opprettholde kvaliteten på tjenestene.

Beregninger viser at implementering av teknologi kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samtidig vil velferdsteknologi bli viktigere både for friske og syke i framtida. Det gir gode muligheter for å mestre dagliglivet og å føle seg trygg på å bo hjemme.

Økt selvhjulpenhet og større trygghet er hovedmålet for de fleste prosjekter med fokus på omsorgsteknologi. I tillegg kan ny teknologi som brukes på riktig måte gi gode effekter for ansatte fordi det kan redusere tungt arbeid, gi tryggere oppfølging og øke kvaliteten av arbeid og samhandling.

Aktuelle rapporter og publikasjoner

Her finner du publikasjoner frå våre samarbeidspartnere.

Bergen Kommune bestilte tre kunnskapsoppsummeringer fra Folkehelseinstituttet relatert til bruk av velferdsteknologi som støtte for personer med utviklingshemming. Les mer om rapportene her. 

Brukerhistorier

Mer om:

Om oss

Vi er organisert under Senter for omsorgsforskning, vest og etablert som et samarbeid mellom helse- og ingeniørutdanningene ved Høgskulen på Vestlandet. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger er en viktig bidragsyter til laboratoriet.

Vi ønsker velkommen til innovasjon- og utviklingsarbeid sammen med oss!

Kontakt oss 

bilde av Randi-Marie Pedersen

Randi-Marie Pedersen

Koordinator for E-helsearena HVL