Teknologi, helse og samfunn

I forskergruppen «Teknologi, helse og samfunn» utforsker vi teknologi som en integrert del av organisering, tjenesteutvikling og levering av helsetjenester. Grunnforsking, tjenestedesign, app-utvikling og studier av teknologi i hverdagslivet er noen av temaene vi forsker på.

Gruppens forskning er primært knyttet til kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Vi har et spesielt fokus på hjemmeboende tjenestemottakere, men også på teknologi rettet mot menneskers dagligliv knyttet til læring, deltakelse og inkludering i samfunnet. Så langt har hovedtyngden av forskningen vært relatert til omsorgsteknologi.

Behovet for forskning og utvikling av nye og muliggjørende teknologier i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene øker. Nye teknologier kan bidra til innovasjon i tjenestene, og omsorgsteknologi, og mer generelt, velferdsteknologi, etterspørres av norske myndigheter.

Vi forsker også på funksjonshemming og teknologi relatert til brukerrollen, livskvalitet, design og estetikk. Gruppen har tverrfaglig forskningskompetanse på feltet – med etablert samarbeid mellom helsefag og ingeniørfag ved Høgskolen i Bergen siden 2006.

Forskergruppeleder:

Professor
Senter for omsorgsforsking

Koordinator:

Stipendiat
Senter for omsorgsforsking

.