Trygg hjemme: forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Prosjektperiode

Juni 2018 - Desember 2018

Finansieringskjelder

Regionalt forskningsfond Vestlandet

Totalbudsjett

500000

Prosjektsamandrag

Et hovedmål for prosjektet er å bidra til å utvikle og fasilitere banebrytende monitoreringsteknologi som en integrert del av helse- og omsorgstjenestene for hjemmeboende eldre, i tett interaksjon med ulike aktører: brukere, pårørende og kommunalt helsepersonell. Mens teknologi i helse og omsorg vanligvis kommer som ferdige løsninger til brukerne, har dette prosjektet brukerinvolvering i hele prosessen som mål, fra før teknologien er ferdig utviklet. Dette vil kunne bidra til en forbedring av dagens trygghetspakker, knyttet til mer nøyaktig måling og dermed potensielt færre feilalarmer, høyere brukervennlighet og brukeraksept.

Med bakgrunn i dette søker vi om kvalifiseringmidler til å utvikle en hovedsøknad og der vi skisserer følgende tre delprosjekter som skal inngå i denne søknaden om finansiering til et større forskningsprosjekt:
1. Videreutvikling og uttesting av radarrteknologi i allerede eksisterende testleilighet for omsorgsteknologi. Denne prosessen vil påbegynnes allerede i pilotperioden som det søkes om kvalifiseringsmidler til. Testleiligheten vil også være arena for etablere ny kunnskap om teknologiens betydning for helsepersonell og helseadministratorer i kommunen, pårørende og potensielle brukere.
2. Utprøving og testing av radarteknologi for hjemmeboende tjenestemottakere (inkl. omsorgsboliger). Utprøving og testing vil starte allerede i pilotprosjektet, der én omsorgsbolig med en aleneboende eldre velges ut.
3. Utforsking av muligheter til å få radarteknologien ut i vanlig drift, som en integrert del av kommunens helse- og omsorgstjenester.

Senter for Omsorgsforskning Vest og forskningspartner i Polen, Warsaw University of Technology (WUT), har samarbeidet om utvikling av en ny form for radarbasert teknologi for å analysere bevegelser i et privat hjem, en omsorgsbolig eller på institusjon. Prosjektet har fått internasjonal oppmerksomhet og har resultert i en rekke internasjonale publikasjon, blant annet to i år (Wagner et al. 2017; Sudmann et al. 2017). Målet er å utvikle en teknologi som er mer presis og mindre invaderende i forhold til folks privatliv enn tilgjengelig visuelle teknologier. Teknologien har også potensielt andre fordeler, slik som registrering av bevegelse bak vegger, noe som gjør at teknologien for eksempel ikke trenger å monteres på badet. Denne teknologien gir mulighet til å registrere vitale tegn (gangmønster, ønskete og uønskete bevegelser som fall, generelt
3
aktivitetsnivå). Prosjektets første fase 2014-2016 ble finansiert av EØS-midler gjennom Norges forskningsråd, Norge-Polen samarbeidet. Teknologien er utviklet i et tett samarbeid mellom forskere innen teknologi og helsefag. Samspillet er premissgivende for en god løsning tilpasset brukers behovet. I dette prosjektet ble teknologien primært prøvd ut i omsorgsteknologi laboratorium ved HVL og i testlaboratorium ved Warsaw University of Technology, samt i én leilighet med aleneboende eldre. Dette siste gjorde at vi ble oppmerksomme på at sider ved utstyrets design ble opplevd som estetisk uakseptabelt og som potensielt stigmatiserende av den eldre. Design og estetikk er ett av flere viktige aspekter vi ønsker å samarbeide med brukere om i dette omsøkte prosjektet. Det kan nevnes i denne forbindelse at USHT-Hordaland, som er med på denne søknaden, har fått midler fra BUF direktoratet for å gjennomføre et undervisningsopplegg innen velferdsteknologi og universell utforming.