Rådgivar

Liv Jorunn Solstad

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsområdet mitt er å koordinere arbeidet ved E-helsearena HVL, samt å delta i forskings- og utviklingsprosjekt. Eg er særleg interessert i kva som er god omsorg og korleis teknologi kan bidra til god omsorg i helse og omsorgssektoren, samt kva som må til for å få til berekraftige endringar.

 

 Roller og verv

- koordinator og medlem av leiargruppa ved E-helsearena HVL, Alrek

- rådgjevar ved Senter for omsorgsforskning,vest (SOFV)

- medlem av lokal og  nasjonal arbeidsgruppe til St.meld 15 (2007-2015) Leve hele livet

- medlem i forskargruppa teknologi, samfunn og helse Forskningsgrupper

Dette arbeider eg med no:

- etablere  e-helsearena HVL, Alrek helseklynge med hensiktsmessig teknologi, vidareutvikla ein arena for innovasjon og samhandling E-helsearena flytter inn 

- deltek i prosjektet Digital&Innovation skills helix i health DISH

- deltek i EU- prosjektet VIBOR - Hvordan kan velferdsteknologi fremme eller hemme arbeidet med boligsosial måloppnåelse for beboere med rusavhengighet.

 

.

Forskar på

  • Medverknad og deltaking i heimebasert omsorg
  • Teknologi i boligsosialt arbeid