Kommunikasjon på egne vilkår: Utvikling av digitalt samhandlingsverktøy for å støtte språkutvikling og kommunikasjon med tegn til tale

Forprosjekt - RFFVEST.

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Utviklingsarbeid

Prosjektperiode

Januar 2019 - Desember 2021

Finansieringskjelder

Regionalt forskningsfond Vestlandet

Totalbudsjett

500000 NOK

Prosjektsamandrag

Kommunene har ansvar for opplæring av barn som trenger støtte til språkutvikling, f.eks. tegn til tale (TTT). Barn som trenger ekstra språkstøtte må få tilgang til stimulerende språkmiljø i barnehage og skole. Det er en utfordring å få nok kompetanse i språkstøtte og TTT rundt mange barn.
Om familie, venner, barnehage/skole osv. ikke behersker TTT, får ikke barnet kommunisert med omgivelsene, og får mindre tilgang på stimulerende språkmiljø for utvikling og læring. Kvalifiseringsprosjektet vil bidra med kunnskap om hvordan kommunene kan effektivisere og kvalitetssikre opplæringen av barn, familie, venner og skole i TTT, og sikre barn som bruker TTT bedre språkmiljø og oppvekstvilkår.
Kvalifiseringsprosjektet vil undersøke hva som hemmer og fremmer opplæring i TTT med og uten digital støtte i Fjell kommune. Kunnskap om hva som hemmer og fremmer implementering av nye rutiner, prosedyrer
og teknologier i den kommunale driftsorganisasjonen er nødvendig for innovasjon i offentlig sektor, og for offentlig-privat samarbeid. Milla Says er 

et digitalt samhandlingsverktøy som løser mange av de kjente utfordringene med opplæring og bruk av TTT i barnehage og skole i dag. Fjell kommune sitt innovasjonsprosjekt handler om å etablere nye samhandlingsrutiner mellom kommunale tjenestesteder og barnas hjem gjennom plattformen Milla Says, og om nye arbeidsmetoder i kommunal driftsorganisasjon for å ta i bruk digitale hjelpemidler. Kommunens gevinster er knyttet til at opplæring

i TTT blir mer effektivt for ansatte, foreldre og barn, andre skolebarn. Prosjektet er organisert som et casestudium der tilgjengelig informasjon
og dokumentasjon innhentes fra så mange interessenter som praktisk
mulig gjennom samhandlingsdata (intervju, deltakelse) og dokumenter og skriftlige kilder som kan gjøres tilgjengelig for forskerne. Alle brukere av Milla says (barn, familie, skole osv.) vil bli involvert i innovasjonsprosjektet mtp. videreutvikling av kompetanse, organisasjon og teknologi.